Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 17.

J #<- t£> I III. ЛЛТЫНСЫ TOHFO Морозка менэн Варя, арып-талып, ял'кау Fbrna атлап,. 6 e p - 6 e p e h e H 9 'карамайынеа, тош алдынан 'кайтып керделэр.

Ажланра килеп сьпскас, Морозка, ике бармарын ауыды- на 'кабып, ос таптшр юлбадардарса ,каты итеп Иыдрырды. Урман эсенэн, экиэттэге шикелле, ерде тетрэтэ бадып, ял- быр яллы айрыр атылып килеп сытскас, Мечик улардыц икеЬен дэ тсайда кургэнен хэтерлэне.

Ординарец, я р ы м л ы итеп: — Михрютка-а... иблес тотсомо... котэ-кетэ я л ы р ы п бот- тоцмо? — тип мырырланы.

Аты менэн Мечик янынан удранда, ул yFa хэйлэкэр ко- лемИерэп 'караны.

Ьуцынан, йэшеллеккэ кумелгэн сарыл буйлап кулэгэгэ сума-сума елдергэндэ, М орозка Мечикты тары бер нисэ таптшр иденэ тошердо. «Нимэгэ шундайдар бедгэ килеп иу- шыла икэн? — тип, ул асыуланып Иэм рэжэплэнеп уйла- ны. — Башлап ебэргэндэ берэу дэ юте ине, э хэдер, эдергэ, килеп торалар...» Ин, ауыр юлдар алда булыура 'карамад- тан, Мечик ысындан да «эдергэ генэ» килгэн булып куре- нэ ине yFa. «Килеп cbiFa бына шундай мэмэй ауыддар — мэлйерэп, эште бодоп йоройдэр, унан барыИы ла бедден, ел- кэгэ жала... Минец алйот жатый унын, нимэИен ожшатты икэн?» Шунан М орозка тормоштоц хэйлэлерэк була барыуы, идке Сучан Иутшатсгарынын, сидэм менэн жапланыудары, хэдер инде юлды уде Иайларра тейешлеге тураЬында уй- ланды.^р '* * ^ L 17
Закрыть