Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 169.

ней тойоп, ииндэй?ер Зайнап торгам, жызгылт-Ьары тепЬе? сожор о^тонэн осоп китте.

Мечик артына эйлэнеп жарамайынса Ьыпыртты, жыуыи килгэндэрен ишетмэне, лэкин ул улардыц э?эрлэгэндэрен белде, Иэм бер-бер артлы ос мэртэбэ атжан тауыш ишетел- гэс, залп яндырап киткэс, был yFa аталар кеуек тойолдо, ул тагы ла шэберэк йугерзе. Сожор жапыл кин, булмаиан урманлы уйЬыулыжжа барып сыжты. Мечик, бер унда, бер Ьулиа тайшанып йугерэ ториас, жапыл яцынан жай^алыр тэкмэсеп китте. Ш ул важыт элеккегэ Караганда ла жаты- раж, кослорэк яцы залп горЬолдэне, унан тагы, тары туж- тауЬы^ герЬелдэй башланы, — бетэ урман шаулариа то- тондо Ьэм йэнлэнеп китте...

Мечик жолаж тондоргос Ьэр залп Ьайын жалтыранып, илариа телэгэн балалар^ай: «Эй хо^айым, эй хо^айым...»— тип берсэ бышылдап, берсэ жысжырып йугерэ бир^е, y je тырналган битен ж ы ^аны с жыйшайтты, эммэ уныц к у^ э- ре ерэнгес, оятЬы^, жоро ине. Ул, ажтыж косой йыйып, h a- ман йугереуен дауам итте.

Атыш бадыла теште, жай^алыр икенсе яжжа кусте бул­ Ьа кэрэк. Ьуцынан ботонлэй тынды.

Мечик бер нисэ тапжыр артына эйлэнеп жараны: жы- уып килеуселэр куренмэне. Бетэ урман эсендэ урынлаш- жан тонож Ьиллекте бер нэмэ лэ бо^май ине. Ул, тыны жы- дылып, беренсе тура килгэн жыуаж артына килеп йыдыл- ды. Йерэге ярЬып тибэ ине. Ул, бегэрлэнеп, жулын яцары адтына жуйып, куззэрен ергэ теклэп, бер нисэ минут хэрэ- кэтЬе? ятты. Унан ун а^ымдар самаЬы ситтэрэк, жояш ну- ры тешкэн, ергэ хэтле бегелгэн зифа, ялангас жайын ба­ шында буй-буй йенле, кескэй генэ элгэнйэк ултыра Ьэм генаЬЬы^ Ьаргылт ку?§эре менэн yFa жарай ине.

Мечик жапыл йэЬэт кенэ тороп ултыр^ы, башын жул- дары менэн тотоп, жаты ыцгыраша башланы. Элгэнйэк журжып сыйылдап ебэрзе лэ улэн араЬына Ьикер^е. М е­ чиктыц ку5?эре шаркай эйлэнэ. Ул жалтыранган бармажта- ры менэн сэсенэ бик жаты йэбеште лэ, у^эк e jre c тауыш сыгарып, ерзэ аунарга тотондо. «Ни эшлэнем мин... о-о-о... Ни эшлэнем мин, — тип жабатлай-жабатлай, ул эле тер- Ьэктэре менэн таянып, эле жорЬагы менэн ятып аунаны Ьэм жасып китеуенец, башлап ишетелгэн ес тапжыр атыу^ыц Ьэм унан Ьуцгы атыштар^ыц ысын мэгэнэЬен секунд Ьа­ йын асыгыраж, улемеслерэк, жы^анысыраж итеп куз ал- дына килтерэ бар^ы. — Ни эшлэнем мин, мин, шундай яж­ шы, шундай иамыдлы Ьэм берэугэ лэ яуы^лыж телэмэй 169
Закрыть