Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 167.

караясары тураЬында ла уйламай, хатта, Ьэлэк булган Д у ­ бов унын, иц ятшн иптэштэренэн береЬе булЬа ла, уны к ы ^ а н ы р л ы к та косо ю к ине уньщ — ул кешелэр етергэ ашкынып барран ер касан куренер ^э, касан, башгы ку- йып, ял итергэ мемкин булыр икэн тип кенэ уйланы. Был бэхет тейэген ул 'кояш нурына сумган, кейшэп торран Ьы- йыр^ар Ьэм якшы кешелэр менэн тулы, мал-тыуар, бесэн е?е ацкып торран зур, Ьил ауыл итеп ку? алдына килтер?е. Ул унда атын нисек бэйлэйэсэген, хуш едле арыш икмэгенэ кушып Ьет эскэндэн Ьуц, бесэнлеккэ менеп, йылы шинель менэн аяктарын каплап, беркэнеп ятасарын Ьэм каты йо- KOFa таласарын уйлап, алдан у к хозурланып китте...

Ьары тирэсле казак фуражкалары уныц каршыЬына капыл килеп сы к кас Ьэм Иуда, артка сигенеп, уны кан те^ло кы^арып, йылкылдап торран балан кы уактары ара- Ьына килтереп индергэс, уныц кояш нурына сумьан ?ур ауыл тураЬындагы хыялы эле генэ булып уткэн имэнес хы янатка к ар ата йерэгендэ тыуран нэфрэт менэн бергэ ку- шылды...

Морозка Мечиктыц ялтырап торран ерэнгес ку^ эр ен капыл рэжэп асык те^мерлэп: — "Касты, кэбэхэт... — тине, шул у к вакытта, у^ен Ьэм арттан эйэреп килгэн кешелэрде кы ^ ан ы п , йерэге кы- дылды.

Ул у^ен бына хэ^ер улермен, йэрни йэшэу^эн, разапла- ныу?ан Ьэм хэрэкэтлэнеу?эн туктармын тип кы^ранма- ны, — юк, ул эле был минутта йэшэгэнгэ, разапланранра Ьэм хэрэкэтлэнгэнгэ, у^ен шундай рэ^эттэн тыш, сэйер хэлдэ калырмын тип куз алдына ла килтерэ алманы, — лэкин инде кояш нурына сумран ауылды, арттан килеусе якын, кэ^ерле иптэштэрен бер касан да курмэйэсэген бик асык ацланы. Ул, бер нэмэгэ лэ шиклэнмэйенсэ, yFa ыша­ нып, уныц артынан килеусе арыган-талган кешелэрде бетэ йерэге менэн шундай асык итеп той^о, уныц башында у^ен коткарыу^ан бигерэк уларра элеге куркы ныс тураЬында идкэртергэ кэрэк тигэн фекер тыу?ы. Ул револьверын тар ­ тып сырар?ы ла, алдан Ьейлэшелгэнсэ, ишетелерлек итеп баш осонда ес мэртэбэ атып ебэр?е...

Ш ул секундта нимэлер шартлап, нэжэгэй кеуек, ялты­ рап китте, ухылданы, донъя, эйтерЬец, икегэ ярылды Ьэм ул ИудаЬы менэн бергэ, башын артка ташлап, кы уактар ара- Ьына й ы р ы л д ы ...

Левинсон револьвер?ан аткан тауыштар^ы ишетте, лэ­ кин улар шундай кетелмэгэи Ьэм уныц хэ?ерге хэлендэ шундай мемкин булмаран нэмэ те^ле яцрыраны, хатта ул тешенеп тэ елгермэне. Ул бары Морозкара тебэп залп би- 167
Закрыть