Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 166.

Fa ни^ер булгайны бит эле... Эйе лэ — ул бит кисэ кис бул- райны. Ярай эле, ул сарында уны курмэнем...» Байтам алра киткэн Мечик артына эйлэнеп караны': М о­ розка унан илле сажин самаЬы артта калып бара, отряд та куренэ ине. Тора-бара отряд та, Морозка ла боролошта ку?- ?эн югалды. Нивканыц юртып баррыЬы килмэй, лэкин М е­ чик уны узе лэ Ьизмэйенсэ ашыктыра: ни есен алра ебэр- гэндэрен ацламаЬа ла, yFa юртырра кушылрайны.

Ю л еуеш тау бите буйлап бормаланып бара, тирэ-йун- дэ к ы ^ ы л т япрактарын эле Ьаман да койоп бетермэгэн имэндэр, сарандар бер-береЬенэ Ьырышып ултыра. Нивка кур кы п Ьидкэнеп китэ Ьэм кы уактарра Ьыйына. Ургэ к а р ­ т ы ул атлаура кусте. Эйэр едтендэ йокомЬорап барран Мечик инде уны артык кыуаламаны. Эленэн-эле ул уянып китэ лэ рэжэплэнеп тирэ-ягына к аран а Ьэм Ьаман да шул у к утэ алмадлык куйы шырлыкты курэ. Уныц осо-кырыйы ю к кеуек, уныц элеге тирэ-йундэге донъя менэн бэйлэнеше булмаран йоколо Ьэм Ьи^герлеге югалган хэле лэ таи шун­ дай тедле ине.

Нивка капыл кур кы п бышкырып ебэрзе Ьэм, Мечикты нэ^ек сыбыктарра кыдып, к ы уак тар араЬына барып инде. Мечик башын кутэрзе Ьэм шул у к секундта йокоЬо к а с ­ т ы ,— ул Ьис ни менэн сарыштырырра мемкин булмаран хайуандарса куркы ура теште: юлда, унан бер нисэ адым алда, казактар бадып тора ине.

Казактарзыц береЬе рыжылдаран тауыш менэн: — Теш!.. — тине.

Кемдер Нивканыц йугэненэн тотоп алды. Мечик, экрен генэ кыскырып, эйэренэн шыуып теште Ьэм, хурлыклы рэуештэ бер нисэ мэртэбэ бегелеп-Ьырылып алрас, капыл юл ситендэге сокорра тэгэрэне. Бер йыуан, еуеш бурэнэгэ кулдары менэн бик каты барып бэрелде, шунда у к Ьике- реп торзо, яцынан тайып й ы р ы л д ы , — куркы уы нан кото осоп, бер нисэ секунд дурт аякланып тыпырсынды ла, то- роп, уз ауырлырын Ьизмэйенсэ, кулы менэн эле унда, эле бында тотоноп Ьэм йэн-фарманга Ьикерэ-Ьикерэ, сокор буйлап йугерзе. Уныц артынан кыуып баралар, к ы уак тар шытырлап Ьына Ьэм кемдер тыны кыдылып удал итеп Ьу- генэ ине...

А лда тары ла бер дозорный барранлырын белгэнгэ, М о­ розка ла тирэ-ярындагы нэмэлэрзе насар кузэтеп барзы. Ул иц Ьуцгы сиккэ етеп арыгайны, уныц башында Ьис бер уй ?а, хатта иц меЬим кешелек уй^ары ла калмарайны, уныц туранан-тура тик бер генэ телэге калрайны: нисек кенэ булЬа ла ял итеу. Ул инде хэ^ер узенец тормошо тура­ Ьында ла, Варя тураЬында ла, Гончаренконыц yFa нисек 166
Закрыть