Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 165.

берзэн-бер якын, бетэ нэмэнэн дэ, хатта уденэн дэ якыны- рак кешелэре ине, ш>та курэ лэ ул улар алдында узенец нимэ менэндер бурыслы икэнен бер генэ секундка ла иде- нэн сыгарманы, эммэ инде хэ^ер ул улар есен бер нэмэ лэ эшлдй алмай, — уларга инде етэкселек итмэй, улар, уззэ- ре лэ эле быны белмэйенсэ, алдан барган малта эйэргэн кетеу кеуек, уныд артынан эйэреп кенэ баралар ине. Бы- ныЬы ин, куркы ные тойго ине, кисэ Метелицаныц улеуе ту­ раЬында уйлаганда, ул бетэЬенэн дэ бигерэк шунан куркты . г Ул узен кулра алырга, практик яктан кэрэк булган бе- рэй нэмэ тураЬында уйланырга тырышты, лэкин уныц уй- Зары таралды, сыуалды, куз к абак тар ы бер-береЬенэ Ьы- рышып йэбеште; эллэ ниндэй сэйер образдар, урьгк-Ьурьгк идтэлектэр, тирэ-йундэге томанлы Ьэм капма-карш ылык- лы Ьурэтлэнештэр уныц ацында езлекЬез алмашынып, та- уыш-тынЬыз, корт илэуе тедле мыжгып торалар 3а тора- лар... «Был 030Н, осЬод-кырыйЬыз юлдыц, был еуеш яп- рактардыц, был йэ-нЬез кук йезенец мицэ ни кэрэге бар? Мин хэзер нимэ эшлэргэ тейеш?.. Эйе, мин Тудо-Вака уй- Ьыулыгына CbiFbipFa тейеш... Ва...ка уйЬыулырына— нин­ дэй сэйер был — Ва...ка уйЬыулыгына... Лэкин мин кай- Ьылай арыным, шундай йотом килэ! Ш ундай йотом кил­ гэндэ, был кешелэр минэн тары ла нимэ талап итэ ала- лар?.. Ул эйтэ, дозор, ти... Эйе, эйе, дозор... уныц башы шундай туцэрэк, шундай Ьэйбэт, улымдыц башы шикелле... элбиттэ, дозор ебэрергэ кэрэк, э унан йокларра... йоклар- F a ... хатта улымдыц башы шикелле генэ лэ тугел, э... нимэ?..» Ул, башын кутэреп, капыл Ьораны: — Ьин нимэ тинец эле?

ЭргэЬендэ Бакланов бара ине.

— Дозор ебэрергэ кэрэк ине тим.

— Эйе, эйе, ебэрергэ кэрэк, берэйЬенэ куш эле, зин- Ьар...

Бер нисэ минуттан Ьуц, кемдер, a p b iF a n атын юрттырып, Левинсонды узып китте, — Левинсон комрэйгэн аркаЬына карап, уныц Мечик икэнен таныны. Ура Мечиктыц дозор- Fa барыуында ниндэйдер хилаф нэмэ бар кеуек тойолдо, лэкин ул хилафлыкты тикшерергэ узен мэжбур итэ алма­ ны Ьэм ул хакта шунда у к онотто. Унан тары ла кемдер уныц янынан узып китте.

Сабып узып барран кеше артынан Бакланов: — Морозка! — тип кыскырзы. — Ьез бер-берегеззе ш у­ лай 3а куззэн ыскындырмарыз...

«Ул идэн калганмы ни эле? — тип уйланы Левинсон.— Э Д убов Ьэлэк булды... Медкен Дубов... Лэкин Морозка- 165
Закрыть