Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 164.

XVII. УН ТУРЫ?

Отряд Ьа^льгк аша сьгк'кан урындан биш сакрым сит- тэрэк тепЬе^ Ьа^лык аша Ьалынган бер купер бар — унан Т удо-В акага бара торран дэулэт тракты утэ. Казактар ки- сэ кис менэн ук, Левинсон ауылда 'кунырра 'калма.5 тип шиклэнеп, шул купер^эн бер Ьиге? сатсрым арыратс, тракт буйында, засада тсуй^ылар.

Улар унда, отрядтьщ у^ ан ы н кетоп, тоне буйы ултыр- ?ы Ьэм алыдта ядгыраган орудие залптарын ишетте. Иртэ менэн атлы вестовой елдереп килеп етте, — урында тсалыр- Fa, сенки дошман, йа^лыкты кисеп, Ье?гэ табан килэ, ти­ гэн приказ килтерзе ул. Э вестовой^ан Ьуд бер ун минут ва'кыт yjFac, казактар^ыд засадаЬы Ьэм дошман вестово- йыныд я'кындан Fbrna сабып утеуе хатш нда бер ни ?э бел- мэгэн Левинсон отряды ла Тудо-Вака трактына килеп СЫ 'КТЫ .

"Кояш куптэн урман едтеиэ кутэрелгэн. ТСырау иреп беткэн. Кук йезе, утэнэн-утэ куренэ торган зэдгэр 605 те?- ле, асылып куренэ. Алтындай ялтыраган еуеш аиастар юл е^тенэ баштарын эйгэн. Кон йылы, ке^гэ отлпамаган.

Левинсон был ятсты, саф Ьэм хозур м атур л ы таа иде китмэйенсэ тсарап алды, сенки ул бер ни тойманы. Ул юл буйлап куделЬе? Ьу^ылган, алйыган, естэн бер елеш е генэ 'калган отрядын кур^е Ьэм уденед улергэ етеп арыганлы- FbiH , у ? артынан куделЬе? генэ Ьейрэлеп килгэн был ке­ шелэр есен хэ^ер ни 59 булЬа эшлэргэ хэленэн килмэгэн- леген адланы. Улар, был талсьгюкан TOFpo кешелэр, уныд 164
Закрыть