Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 163.

кешелэрде тыцламайдар, сирдэре тоткандай, урле-кырлы Ьикерэлэр; aprraFbi аттар, шашып, алдагылар одтенэ ме- нэлэр; сыбык купер шытырлап тарала. А р ъ я к к а cbiFbin етер алдынан Мечик аты hagFa й ы р ы л д ы , уны, асыу менэн Ьугенэ-Ьугенэ, бау менэн Ьойрэйдэр. Мечик лэмле аркан- Fa бетэ кесе менэн йэбешкэн дэ, аяк адтындагы сыбык- TapFa элэгеп йыгыла-йыгыла, йэн кесенэ тарта. А т бик каты TbinbipcbiHFaHFa, аркан дерелдэй, тартырга уцайЬыд ине. Э инде хайуанды Ьадлыктан cbiFapFac, ул уньщ алгы аягына бэйлэнгэн тойонд© сисэ алмайынса бик одак адап- ланды, — ахырда, ha? еде Ьецгэн, эшэке лайлалы, бутал- сы к т©Й0 Нгэ, ярЬып, тештэре менэн йэбеште...

С ы бы к купер аша ин, арттан Левинсон менэн Гончарен­ ко утте.

ПодрЫвник динамит фугасы Ьалып влгердв, дошман- кисеугэ килеп еткэн мэлдэ генэ сыбык купер hayaFa пыран- заран кутэрелде...

Бер талай вакыттан Ьуц кешелэр ацдарына килде Ьэм тамам яктырган икэнен кур?е. Улар алдында алЬыу кы- раулы тайга ялтырап ята ине. А гастар араЬынаи, кидэк- кодак булып, зэп-зэцгэр кук йоде куренэ, — урман арты- нан кояш CbiFbin килгэне Ьиделэ. Кешелэр кулдары нда ни 0С0нд0р Ьаман тотоп килгэн утлы торомбаштарын ташла- иы. Ш унда Fbma улар у??эренец кыдарып, катып беткэн устарына, одтэренэн акЬыл, шыйык пар бвркелвп ториан аттарына игтибар иттелэр дэ беген тендэ баш карган эштэ- ренэ хайран калдылар.

Закрыть