Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 162.

капыл кундэмлэнеп, йэнлэнеп, ярЬыу хэрэкэткэ килде. Ш унда у к aFadapFa аттар бэйлэнде, балта тауыштары яцрыраны, кылыс менэн сабылган ерек арастары шартлап Ьына башланы; Борисов взводы, коралдарын шарглатып, итектэрен супылдатып, йугерэ-йугерэ карандылык эсенэ ннеп китте, э уга карш ы инде еуеш сыбыктарды косакл ап килтерэ лэ башларайнылар... Шытырларан тауыш ишетел- де; ^ур тар^акай aFac, йыйырып, Ьэлэкэтле йомшак ер ед- тонэ Ьу?ылып ятты. У са к яктыЬында тэлмэрйен тэцкэЬе менэн капланган караЬы у йэшел ер^ец кот оскос jyp йы- лан Ьырты кеуек тулкынланып киткэне куренде.

Унда — Ьыу^а, бысракта, Ьэлэкэтле Ьа?лыкта — ботак- тарра йэбешэ-йэбешэ, кешелэр кайнаша. Тетенле ялкын яктыЬында улар^ыц кыйшайран йе^дэре, бвгелгэн аркала- ры Ьэм кутэргэн сыбыктары куренеп кала. Улар шинелдэ- рен Ьалып ташларандар, йыртык кулдэк-ыштан аша улар- дьщ тиргэ баткан, тырналып-канап беткэн к а к тэндэре куренэ. Улар вакы т арышын, уд-уддэрен, оялыударын, эр- неудэрен, арыу-талыударын тоймай эшлэй. Хэлдэре бетЬэ, Ьадлык эсендэге тэлмэрйен ыуылдырыры еде ацкып тор- FaH Ьыуды буректэре менэн Ьодоп алалар да, яраланран йырткыстар шикелле, ашыра-ашыра комЬодланып эсэлэр...

Э атыштар Ьаман якыная, к аты р а к ишетелэ Ьэм кыда бара. Бакланов бер-бер артлы кеше ебэреп Ьората: «Бу- ламы инде?.. Буламы?..» Ул инде Ьурышсыларынын. ярты- Ьын югалткан, Д убов та, нисэмэ к ат яраланып, канЬырап Ьэлэк булран. Бакланов хэдер, Ьэр карыш ер есен hyFbi- ша-Ьурыша, экрен генэ сигенэ. Ахыр сиктэ ул Ьадлыкка тушэр есен кы ркы ла торран талдар араЬына барып ин­ д е , — ары сигенер урын ю к ине. Хэдер инде дошман пуля- лары Ьадлык едтенэн Ьыдрырып кына тора. Эшлэуселэр- дэн бер нисэ кеше яраланып та елгерде, Варя улардыц йэ- рэхэттэрен бэйлэне. Атыш тауыштарынан ерккэн аттар ярЬып кешнэй, урэпсей; бэрзелэре, тедгендэрен едеп, кайда барырра белмэйенсэ, терле я к к а ташлана ла, теп- heg Ьадлыкка сумып, кыдраныс тауыш менэн ярдам Ьорай ине.

Бына талдар араЬына урынлашкан партизандар, hag- лы кк а aFac тушэлеп беткэнен ишетеп, урындарынан тороп йугерде. Янактары эскэ Ьурылран, куд каб ак тар ы кыда- рып шешенгэи, дары тетененэ ыдланып к ап -кар а булран Бакланов, патроны беткэн кольты менэн кидэнэ-кидэнэ, улар артынан йугерэ Ьэм асыуынан илай ине.

Отряд, утлы ыдмалаларын, коралдарын болрай-болрай, кирелэнгэн аттарын у? арттарынан кескэ Ьейрэп, сыбык купер едтенэ бер юлы тигэндэй ташланды. ЯрЬыран аттар 162
Закрыть