Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 161.

— Артабан барырга мемкин тугел, тепЬе? йадльгк...

Левинсон, аяктарыныд капыл калтырай башлауын кеско едеп, К убрак янына йугерде. Ул агастар арайына инеп югалыу менэн ук кешелэр капыл кире сигенде йэм терле я к к а ташланды, лэкин Ьэр ердэ лэ баткыл, карад- f h , утэ алмадлык йадлык юлды кидеп ята ине. Бынан сы- FbipFa тик бер генэ юл бар, ул да булйа — эле шахтердар взводы батырдарса йугыш алып барран йэм уддэре уткэн юл ине. Ьэм урман ситенэн ишетелеп TopFan атыштар ин­ де хэдер уларга ниндэйдер ят нэмэ булып тойолмай баш ­ ланы, хатта ул тауыштар бында табан ятшнлашып килгэн, уларга туранан-тура кагы лган тодло ине.

Кешелэрде ©мотйодлок, асыу бадты. Улар уддэренед бэ- хетйедлегенэ сэбэпсе кешене эдлэне, — ул кеше, элбиттэ, Левинсон ине!.. Эгэр улар бетэйе бер юлы Левинсонды курйэлэр, к ур кы у аркайында тыуган ботен кестэре менэн уньщ одтоиэ ташланырдар ине, — алып керэ белгэн икэн, алып та сыга белйен!..

Ьэм капыл ул, кулы на утлы факел кутэреп, ысындан да улар арайына, кешелэр ейоренед кап уртайына килеп инде. Факел яктыйында уньщ йакал бадкан кум-кук йедон курделэр: ул тештэрен кыдкан, янып торган тудэрэк куд- дэрен йугертеп, кешелэрде барлай. Тик тегенэн — улем уйыны барган урман ситенэн килгэн ауаздар менэн генэ бодолган урман тынлыгында уныд ярйьтан, карлы ккан , кидкен нэдек тауышы бетэйенэ лэ ишетелерлек булып ядгы- раны: — Кем унда сафтарды бода?.. А ртка! Паникага бирелеу кы ддаргаты на килешэ... — "Капыл ул, тештэрен бурелэй ша- кылдатып, маузерын тартып сьтарды. — ©ндэшмэ! — тип екерде ул сыйылдык тауыш менэн, йэм yFa карш ы эйтел- гэн тауыштар шунда у к ирендэрдэ тымып калды. — Минед команданы тыдларга! Ь адлы кка aFac йэм сы бы к-сабы к ту- шэргэ тура килэ — баш ка юл ю к беддед... Борисов (ул 3 -се взводтыд яды командиры ине), аттарды етэклэгэн кеше- лэрде калдыр да Б аклановка ярдамга бар! У га эйт, мин сигенергэ приказ биргэнсе бирешмэй торйон... Кубрак! Бакланов менэн бэйлэнеш тоторга ее кеше билдэлэ... Ба- рьтыд да тыдлагыд! Аттарьтыдды бэйлэгед! Ике отделе­ ние — сыбык кы ркы рга! "Кылыстарды йэллэмэдкэ... "Кал- гандарьтыд — бетэгед дэ Кубрак карамагына. Уны карыш- май тыдлагыд. Кубрак, минед арттаы!.. — Ул кешелэргэ арты менэн боролдо ла, тетэп янган ыдмаланы югары ку­ тэреп, бексэйэ тешен, йадлыкка карай китте.

Эле генэ омотйодлоккэ бирелеп, кыскырып иларга, кук- тэн ярдам liopapFa, ултерергэ эдер торган кешелэр ейор© 161
Закрыть