Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 160.

лап, дошман кавалерияЬы елэ. "Кара баштарыи алиа Ьу^- FaH аттар, улар е?тенэ яткан Ьыбайлылар кук яктылы- рында бер генэ секундка куренеп к ал а ла, был як у?энгэ тэшеп, шунда у к к у^ эн югала.

— Ти^ерэк!.. Ти?ерэк!..— тип кыскыр^ы Левинсон, як- ярына о^лекЬв^ каранып, айрырын шпорлап.

Ахыр сиктэ улар, урман ситенэ етеп, аттарынан т©што. Бакланов Д убов взводы менэн йэнэ сигенеу^е каплар ©сон калды, э баш ка партизандар, аттарын йугэндэренэи тотоп, урман эсенэ ашыкты.

Урманда Ьилерэк, карациы рак ине: пулеметтар такыл- дауы, мылтык тауыштары, орудие залптары артта калды, Ьэм улар хэ^ер ниндэй^ер ят бер нэмэ булып тойолдо, — эйтерЬец, улар урман тынлырына кагылмай§ар ине. Тик Ьирэк-Ьаяк, кайдалыр эстэрэк, арастар^ы Ьындырып, сна- рядтар^ыц горЬолдэп килеп тошкэне ишетелеп кала. К а й ­ Ьы бер шырлыктар?ы ялкын нэжэрэйе ялмап ала, ергэ Ьэм агастар^ыц олондарына бакыр тодле тонок, ситтэре ка- рацры, якты Ьы^аттар тошэ, улардыц ботактарында кан Ьымак кы^ыл, еуеш муктэр куренеп кала.

Левинсон, уз атын Ефимкара биреп, Кубракты алга ут- кэреп ебэрзе Ьэм yFa ниндэй йунэлеш менэн барырра кэ- рэклеген курЬэтте (был йунэлеште ул отрядка ниндэй ?э булЬа бер кх^ык бирергэ тейеш булианы ©сон генэ Ьайла- ны), э у?е, отрядта купме кеше калганын карар ©сон, бер ситкэ сырып бадты.

Арыран, еуешлэнгэн, асыулы кешелэр, тубыктарын к©с- хэл менэн бог©п, карацры лы кка тексэйеп карай-карай, Л е ­ винсон янынан утэ, э аяк адтарында Ьыу шаптырлай. B of- зе вакы т аттар корЬактарына саклы т©ш©п китэ, — ер бик баткыл ине.

Бигерэк тэ Д убов взводыныц ат башында барыусыла- рына ауыр ине — улардыц Ьэр кайЬыЬы ©сэр ат етэклэ- гэн, тик Варяла Fbina икэу — береЬе у^енеке, икенсеЬе Мо- розканыкы. Алйыран был кешелэр артынан тайга буйлап борма-борма бысрак, Ьа?ык э? Ьу^ылып кала, эйтерЬец, бынан ниндэй?ер бер хэшэрэт Ьойрэлеусе хайуан шыуышып уткэн.

Левинсон, ике аяры менэн дэ акЬай-акЬай, иц арттан китте. К ап ы л отряд туктаны...

— Ни булды унда? — тип Ьораны ул.

— Белмэйем, — тип яуапланы уныц алдынан барран партизан. Был Мечик ине.

— Э Ьин цепь буйлап Ьора...

Бер талай вакы т y?Fac, aFapFaH, калтыранган ирендэр менэн кабатланиан яуап эйлэнеп кайтты: 160
Закрыть