Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 16.

ул быны ни есен эшлэуен Ьэм быныц яжшымы-яманмы бу- ласарын белмэне.

Сестра рэсемде тэузэ яжындан, унан жулын алрараж Ьузып ентеклэп жараны Ьэм жапыл, рэсемде ергэ твшвреп, жысжырып ебэрзе. Ултырран урынынан Ьикереп тороп, тиз генэ артына эйлэнде.

— Сибэр, кэнтэй! — тине саран арасы артынан кемдер мыджыллы, жарлыжжан тауыш менэн.

Мечик шул яжжа боролдо Ьэм фуражкаЬы артынан туз- FaH ерэн сэстЗре бу?елеп сыжжан, Ьоро йэшкелт куззэре мыджыллы йылтыраган сэйер таныш йвзз© курзе, лэкин эле уныц жарашы икенсе тврле ине.

— Йэ, нимэнэн журжтыц? — "Карлыжжан тауыш тыныс жына дауам итте. — Ьицэ эйтмэйем мин — патретжа... Мин бик куп жатындар алмаштырзым, э бына патреттары юж. Бэлки, Ьин мицэ уны булэк итерЬец?..

Варя, узен жулра алып, квлеп ебэрзе.

— Эй, журжыттыц да Ьуц... — тине ул, бисэлэр тауышы менэн тэтелдэп. — "Кайман килеп сыжтыц Ьин, ялбыр ш ай­ тан?.. — Унан Мечик ярына боролдо: — Был — Морозка, минец ирем. Ул гел шулай берэй мэрэкэ килтереп сырара.

— Эйе, без уныц менэн таныш... бер аз, — тине М ороз­ ка, «бер аз» тигэн Ьуззе мы^жыллабыраж эйтеп.

Мечик, оятынан Ьэм рэрлегенэн Ьуз таба алмайынса, Ьецгэзэгэн кеуек ята ине. Варя инде карточка хажында онотто Ьэм, ире менэн Ьейлэшкэндэ, yFa аяры менэн ип- лэп кенэ ба^ты. Мечикка хатта карточканы алып биреузе Ьорауы ла оят ине.

Улар тайгара инеп киткэс, Мечик аяры Ьызларанра теш- тэрен жыдып, ерзэ тапалран рэсемде Ьузылып алды ла уны важ-важ кидэктэргэ йыртжылап ташланы.

Закрыть