Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 159.

Ьэм ауылга теге яктан хэдер ук килеп инеу ихтималлыгын ацланы.

Взвод, терквмдэр менэн шэп-шэп йугерэ-йугерэ, тык- рыктар, баксалар буйлап уц мейешкэ кыялап сигенэ Ьэм дошман менэн атыша ине. Бакланов йылга япындагы Ьу- FbimTbm барышыпа к о л а к Ьалды, — hyFbim ауыл уртаЬы- на табан якынлашып килэ ине, — тимэк, ауылдыц теге б а ­ шын дошман бадып алган булЬа кэрэк. "Капыл дошман ат- лыларыныц, кот оскос сыйылдап кы скы ра-кы скы ра, оло тракт ягынан йомолоп сабып килеудэре куренде. Кешелэр- дэн Ьэм аттардан иибарэт булган к ар а ташкын урам буй­ лап герелдэп агыла ине.

Бакланов инде, дошманды туктаты у тураЬында уйла- майынса, унлап кешеЬен югалткан взвод менэн бергэ дош ­ ман инеп елгормэгэн тар аралык буйлап урманга карай йугерде. Ауылдыц иц ситтэге ейдэре урынлашкан уйЬыу- лы кка тошэ торган ердэ улар уддэрен кетвп торган отряд­ ты Ьэм уныц етэксеЬе Левинсонды осратты. Отряд шак- тай Ьирэгэйгэйне.

Левинсон, ецел Ьулап: — Бына улар, — тине. — Тидерэк аттарыгыдга!

Улар аттарына атландылар 5а удэнлектэ карайып ку- ренгэн урманга карай саптылар. Уларды курзелэр булЬа кэрэк, — арттарынан пулеметтар тыкылдай башланы, Ьэм шунда у к баш едтендэ тенге кургаш Ьагыдактар выжыл- дай башланы. Яцынан Ьауала дыцгырлык ак балыктар йэлпелдэне. Улар, ялтырауык койроктарын йэйеп, адка табан сумалар 5а, яман сыжылдап, аттардыц аяк адтында гына ергэ кадалалар. Аттар, еркеп, канлы эде ауыддарын hayaFa кутэреп Ьэм катындар кеуек кыскырып, бер сит- кэ ташлана, — отряд, ердэ аунап яткан кэудэлэрде артта калдырып, яцынан бергэ куш ыла ине.

Левинсон, артына эйлэнеп карагас, ауыл едтендэ нэжэ- гэй тедле ялкын к ур д е — ауылдыц тотош кварталы яна ине. Ялкын шэулэЬе эсендэ ялтыраган кара кэудэлэр бе- рэм-берэм Ьэм теркемдэргэ буленеп терле я к к а йугерешэ.

Левинсон менэн йэнэшэ сабып барган Сташинский к а ­ пыл аты едтенэи ауып китте Ьэм, аягы едэцгенэн ыскын- маганга, бер нисэ секунд Ьейрэлеп барды, унан колап теш- те, э аты ары сапты. Бетэ отряд, уныц уле кэудэЬен тапат- мад есен, ул урынды урап утте.

— Левинсон, к а р а эле! — тип ярЬып кыскырды Б ак л а­ нов Ьэм кулы менэн уц я к к а курЬэтте.

Отряд инде удэнлеккэ тамам теш еп еткэн Ьэм урманга бик тид якынлашып килэ, э югарынан, к ара бадыуды Ьэм оф ок Ьыдыгын икегэ ярып, отрядтыц юлын кидергэ сама- С ...

159
Закрыть