Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 158.

йышынды бир мидэ, Ьинед бар бит ул, у? куззэрем менэн кургэйнем.

— Нимэ?! — тип екерзе Дубов. — Э элегерэк кайза инед Ими!.. — Дубов, бик каты hyrenen, аттарзы урэпсет- кэнсе тертколэп, уз аты янына эйэр кайышын алырта китте. Бер аззан ул, Морозка янына килеп, асыуланып: — Мэ!.. — тине Ьэм капыл эйэр кайышы менэн нык кына уныд аркаЬына Ьызыр?ы.

«Элбиттэ, хэзер уныд мине тукмарра хакы бар, мидэ таман», — тип удланы Морозка. Ул кымшанманы ла, ауыртыузы ла Ьизмэне, лэкин донъя yFa тары ла куделЬе- Зерэк булып китте. 'Карандылыкта шартларан атыштар 5а, шул карадры лы к та, уны кырза кетэ торран я?мыш та — бетэЬе лэ yFa тормошонда эшлэгэн бетэ насарлыктары есен рэзел яза булып тойолдо.

Взвод йыйылып, сафтарра те?елеп беткэнсе, атыштар, ярым тудэрэк булып, йылрара тиклем йэйелде, бомбомет- тар герЬелдэне, ауыл едтенэ «якты балык»тар елпелдэп кутэрелде. Шинелен кыдып быуран Бакланов, револьверын кулына тотоп, к а п к а янына йугереп килеп кыскырды: — Аттарзан тешергэ! Бер шеренгыра те?елергэ! — Унан, Д уб о в к а боролоп: — Егерме кешене аттар янында калды- рырЬыд, — тигэн команда бирзе.

Бер нисэ минуттан Ьуд: — Минед арттан!.. Бегом!.. — тип Ьерэнлэне Ьэм кай- Залыр карадры лы к эсенэ инеп югалды; уныд артынан, ши- нелдэрен элэ-элэ, патронташтарын сисэ-сисэ, саф ка те^ел- гэн партизандар йугерзе.

Ю лда уларра касып кайтыусы часовойзар осраны. Улар, п а н и к a f а бирелеп, кулдарын болгап: — Улар унда оло сиреу! — тип кыскырыштылар.

Орудие залпы герЬелдэне; снарядтар, куктед бер еле- шен, кыйшайган сиркэу манараЬын Ьэм ысыкта ялтырап яткан поп баксаЬын бер генэ секундка яктыртып, ауыл уртаЬында ярылды. Кук йе^е тары ла карадрыланып кит­ те. Хэ?ер инде снарядтар бер-бер артлы, кыдка, тигез аРа" уы к аша шартлай ине. "Кайзалыр ауыл ситендэ ялкын ку­ тэрелде — бесэн кэбэнеме, ейме яна башланы.

Левинсон бетэ ауылга таралган отрядты йыйып елгер- гэнсе, Бакланов дошманды туктаты п TopopFa тейеш ине. Лэкин Бакланов взводты ауыл ситенэ лэ алып барып ет- керэ алманы: шартларан бомбалар яктыЬында ул дошман сафтарыныд карш ы га йугереп килгэнен курзе. Атьтш йу- нэлешенэ Ьэм пуляларзыд Ьызрырыузарына карап, ул дошмандыд Ьул флангынан, йылга ярынан урап узыуын 158
Закрыть