Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 157.

кыддарды бик Ьирэк иркэлэй, улар янына тик кунел йыуа- тыу есен генэ йерей ине; бергэ тора башлагандан бирле ул Варяны фэкэт бер генэ тапкыр — туйда гына упте, унда ла ул бик ньгк идерек Ьэм куршелэре «эсе» тип кыскырып торган есен генэ булды. Дэртен кандырган Морозка Ва- ряныц яурынына башын куйып яткан килеш йокога кит- кэс, Варя Ьагышлы, куцелЬед хистэргэ бирелеп уйланды: «...Бына бетте лэ инде, бер ни булмагандай, бетэ нэмэ яцынан уд урыиына кайтты. Яцынан идке Ь укм ак менэн барырга, Ьаман шул бер йекте тартырга... Лэкин, йэ хо- дай, шатланырлык нимэ генэ бар бында!» Ул Морозкага арты менэн эйлэнеп ятты, куддэрен йом- до, аяктарын етем балаларса берештерде, лэкин барыбер йоклай алманы. Алыдта, ауыл артында, Хаунихедза воло­ сы тракты башланган, часовойдар торган якта, сигнал есен ес тапкыр аттылар... Варя Морозканы уятты. Морозка туд- FaH башын кутэргэн генэ ине, ауыл артындапл часовой- дардыц берданкалары яцынан герЬелдэне; шул у к секунд- та, уларга яуап итеп, тенге каравдылыкты Ьэм Ьиллекте ярый, пулемет тукы лдарга, буре шикелле олорга тотондо...

Морозка куцелЬед генэ кулын Ьелтэне лэ Варя артынан бееэнлектэн теште, Ямгыр туктагайны инде, лэкин ел ке- сэйгэн, — кайдалыр тэдрэ кап касы шакылдай, карацгы Ьауала еуеш, Ьары япрактар елпелдэй. ©йдэрдэ уттар ка- бына. Дневальный урам буйлап кы скы ра-кы скы ра йуге- рэ, тэдрэлэрде ш акы лдата ине.

Морозка ат адбарына барып ИудаЬын сыгарган арала, бер нисэ минут эсендэ, кисэ уде менэн булган хэлдэрде ба­ шынан кисерде. Улгэн, куддэре быялаланган Мишканы куд алдына килтергэс, йерэге эрнеп китте Ьэм капыл уденец кисэге кылыгын нэфрэт менэн, к ур к ы у менэн иденэ те- шерде: ул, идереп, урам буйлап йерене, уны, идерек парти- занды, бетэ халы к курде, ул, бетэ ауылга акырып, оятЬыд йырдар йырланы. Дош маны булиан Мечик та уныц менэн бергэ ине, — улар бик якын дудтарса типтерделэр, М ороз­ ка уны яратырга ант итте, унан гэфу утенде — нимэгэ? Ни есен?.. Хэдер ул был кылыктарыныц гэфу ителмэдлек ялганлыгын Ьидде. Левинсон ни эйтер? Бындай гауганан Ьуц хэдер, ысындан да, Гончаренко куденэ нисек куре- нергэ?

Иптэштэренец кубеЬе, аттарын эйэрлэп, кап канан алып сытый бара ине инде, э уныц бер эйбере эдер тугел: эйэр кайышы юк, винтовкаЬы Гончаренко ейендэ калган.

Ул, ишек алдында сабып йерегэн Дубовты куреп, кыд- ганыс тауыш менэн, илар сиккэ етеп ялынды: — Тимофей, дудкай, бэлэнэн коткар!.. Запас эйэр ка- 157
Закрыть