Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 156.

— Ю к, мин харап булдым, — тине. — Иэ, мин нимэ хэ­ дер, мин кем, нидэ кэрэк мин, уйлап карагыд эле, кеше­ лэр?.. — Ьэм ул шешенгэн, йэш тулган куддэре менэн к а ­ пыл кыдраныс итеп алан-йолан каранды.

Варя уны буш кулы менэн к осак л ап алды Ьэм, ирендэ- ре менэн уныд керпектэренэ тейэ ядып, йэш баланы йыуат- кандай, я б ы м лы Fbrna бышылданы: — Йэ, нидэ кайгыраЬыд Ьин? Бында ниндэй кыйын хэл булЬын?.. Атыдды кыдганаЬыдмы, шулаймы? Унда ин­ де Ьидэ икенсене эдерлэп куйгандар, шундай Ьэйбэт ат... Йэ, кайиырма, йэнем, илама — к ан а эле бына, мин нин­ дэй эт балаЬы таптым, к ар а эле, ниндэй матур! — Варя, шинель яраЬын асып, yFa колактары н Ьалындырран, йо- комЬораран эт балаЬын курЬэтте. Варяныд куделе шул тик­ лем нескэргэйне, уныд тауышы Fbrna тугел, хатта ул уде лэ хэ^ер, куделендэге мэрхэмэтлеккэ тулышып, шишмэ кеуек селтерэй, кугэрсен кеуек гврлэй ине.

— У-у, кес-сек! — Морозка идерек мелэйемлелек менэн эт балаЬыныд колагынан Ьэрмэне. — "Кайдан таптыд Ьин быны?.. Т-тешлэй, кэбэхэт...

— Бына курзедме!.. ЭЙ3Э, киттек, йэнем...

Тырыша ториас, Варя уны аягына бадтырды Ьэм шулай ©гетлэй-огвтлэй, алама уйзарынан арындырырга телэп, ой- гэ табан етэклэп алып китте; э Морозка инде артык кире- лэнмэне, Варниа ышангайны.

Морозка ботэ юл буйына уиа Мечик тураЬында бер Ьуз эйтмэне, Варя ла, улар араЬында бер ниндэй 39 Мечик булмаиан тодло, уныд тураЬында лэм-мим ондэшмэне. Ки­ лэ ториас, Морозка куделЬезлэнде Ьэм ботонлэй тымып калды: ул инде ярайЬы Fbrna айныиайны.

Ш улай улар Д убов торган йортка еттелэр.

Морозка, бадкыс бадмаларына йэбешеп, бесэнлеккэ ме- нергэ маташты, лэкин аяктары уны тыдламаны.

— Бэлки, Ьидэ булышыриа кэрэктер? — тине Варя.

— Ю к, удем менэм, Ьантый! — тине Морозка, узенед тупадлыгынан удайЬызлангандай.

— Йэ, улайЬа, хуш...

Морозка, бадкыстан кулыи алып, к у р к к а н тодло уиа караны: — Нисек инде «хуш»?

— Нисек булЬа ла ярай инде шунда. — Варя косэнеп, Ьагышланып колоп куйды.

Морозка капыл уиа табан атланы Ьэм, удайЬыд косак- лап, уденед ядагын уныд битенэ кыйьтуЬыд Fbrna терэне. Варя уныд убергэ телэгэнен Ьидде; ысындан да Морозка убергэ телэй ине, лэкин оялды, сонки рудникта егеттэр 156
Закрыть