Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 155.

ролдо Ьэм, бер нисэ адым атларас та, са к Морозканьщ ©д- тонэ батманы.

Морозка, башын ситэнгэ терэп, кулдарын баш адтына куйып, Й0д тубэн ята Ьэм экрен генэ ыцгыраша ине, — ул эле генэ кодкан булЬа кэрэк. Варя уны таныудан бигерэк куцеле менэн Ьидде,— сенки уны ошондай хэлдэ осратыуы беренсе тапкыр гына тугел ине.

— Ваня! — Варя тубыкланды ла йомшак, шэфкэтле кулын унын, яурынына куйды. — Ницэ бында ятаЬыц? АуырыйЬыцмы эллэ?

М орозка башын кутэрде, Варя уныц aFapFan, газаплы, шешенгэн Й0д©н шэйлэне. Ул шундай хэлЬед, шундай бэ- лэкэй булып тойолдо, Варя уны кыдганып куйды. М ороз­ ка, Варяны таныгас, иренен кыйшайтып йылмайды ла, уце­ нен, нимэ эшлэгэыен бик нык кудэтеп, тороп ултырды, ар- каЬы менэн ситэнгэ Ьойэлеп, аяктарын Ьудды.

— 0 -э... был Ьедме ни эле?.. Сэлэм бирдек...— тип, хэл­ Ьед тауыш менэн мыгырланы, эммэ уныц тауышында гэдэти булмаган именлек ауаздары Ьиделде. — Сэлэм бирдек, ип- тэш... Морозова...

— Эйдэ киттек минец менэн, Ваня, — тип, Варя уныц кулынан алды. — Бэлки, Ьинец хэлец юктыр?.. Т укта, хэ­ дер рэтлэрбед, берэйЬен сакырайым эле... — Ул, курше ©й- гэ шакылдатырга телэп, урынынан Ьикереп тордо. 'К арац­ гы тендэ таныш булмаган кешелэрдец тэдрэлэрен шакып, ул ойгэ идерек ир кеше менэн барып ииЬэ, уныц уде тур а­ Ьында нимэ уйлардар икэн тип, бер генэ секундка ла ике- лэнеп торманы, — уныц бындай нэмэлэргэ бер вакы тта ла иитибар иткэне ю к ине.

Лэкин Морозка капыл куркы п башын сайканы Ьэм к ар л ы ккан тауыш менэн: — Ю к, кагылаЬы булма... — тине. — Ш акырмын мин Ьицэ!.. Ш аулама!.. — Йодроктарын сикэлэре янына килте- реп Ьелкеп куйды. Варяга ул хатта куркыш ынан айнып киткэндэй тойолдо. — Гончаренко тора бында, эллэ бел- мэйЬецме?.. Уныц янына я-яраймы ни...

— Гончаренко торЬа, ни булиан? Имеш, берэу барин...

— Ю -ук, белмэйЬец бит Ьин... — тип, Морозка эрнеп Й0дон Ьытты Ьэм башын тотто, — белмэйЬец бит Ьин... ницэ yFa шакылдатырга?.. Ул бит мине кешегэ Ьанап йорей, э мин... шулай булгас, нисек инде!.. Ю -ук, ярамай!..

Варя уныц янына яцынан сугэлэне: — Ницэ инде юкты ЬойлэйЬец, йорэккэйем?.. ТСана, ям- Fbip яуа, еуеш, иртэгэ походка сыгырга кэрэк, эйдэ, киттек, йэнкэйем...

Морозка, инде ботонлэй моцайып Ьэм айнып: 155
Закрыть