Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 154.

был Морозка? "Кайда Ьуд баш калар? — тип уйланы. — йэ- нэ мин был карадиы сокорда улэн ha6aFbi Ьымак калдым- мы икэн?..» Ул, кабаланыудан Ьэм калтыраудан еден тура килтерэ алмайынса ыдаланып, шинелен кейэ Ьалды лэ йэ- Ьэт кенэ бесэнлектэп тешго.

"Капка янында дневальный кулэгэЬе куренде.

Варя, уныд янына барып: — Кем дневальный? — тип Ьораны. — Костямы?.. М о­ розка кайттымы, белмэйЬедме?

Костя укенгэн, йэне кейгэн тодло: — Ьин бесэнлектэ йокланыцмы ни? — тине. — Бына белмэнем! Морозканы котмэ — донъяЬын онотоп типтерэ ул: улгэн атын идкэ алыу мэжлесен угкэрэ... Ьалкы н бит, э? Шырпы бир эле...

Варя yFa кедэЬенэн шырпы алып бирде. Дневальный, дур устары менэн утты каплап, тэмэкеЬен токандырды ла, Варяныд битен яктыртып: — Э Ьин ябыкканЬыд, Ьылыу кыд... — тип йылмайды.

— Удеддэ калЬын... — Варя, ягаЬын кутэреп, капканан сыкты.

— "Кайда киттед Ьин?

— Уны эдлэргэ барам!

— Морозканымы?.. Бына Ьидэ кэрэк булЬа!.. Бэлки, уныд урынына мин ярармын?

— Ю к, булдыра алмадЬыд...

— "Касандан ярамай башланым эле мин?

Варя яуап бирмэне. «Удебеддед кыд, исмаЬам», — тип уйланы дневальный.

Тон шундай карадры ине, Варя юлды квскэ айырып барды. Ямрыр Ьибэлэй башланы. Б аксал ар тары ла ка- тырак, ш омлорак шаулай башланы. "Кайдалыр койма бу- йында Ьалкындан тудран бер эт балаЬы кыдраныс шыд- шый ине. Варя, уны Ьэрмэп табып, шинель эсенэ, куйыны- на тыкты, — ул бик каты дерелдэй, мороно менэн тврткв- лэй ине. Бер ой янында yFa К убрак дневальныйы осраны. Варя унан, Морозканыд кайда типтереп йорогэнен белмэй­ Ьедме, тип Ьораны. Дневальный сиркэу ярына курЬэтте. Варя ярты ауылды кыдырып сыкты ла, Морозканы таба алмауына йэне койоп, кире боролдо.

Ул, бер тыкрыктан икенсе ты к р ы кк а боролоп йорой- йорой юлынан ядды Ьэм, нидэ йороуенед максаты тураЬын­ да ботонлэй уйламайынса тиерлек, башы Ь уккан я к к а йу- нэлде, тик йылынран эт балаЬын Fbma кукрэгенэ нырырак кыдты. Yge урынлашкан йорт урамына барып сыккансы, ихтимал, бер с э р э т л э п вакы т уткэндер. Ул, тайып й ы р ы л - мад ©сон буш кулы менэн ситэнгэ тотоноп, шул y p a M F a бо- 154
Закрыть