Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 153.

даны менэн гумергэ сыбарланып калган тупад йеддэрем кургэс, Варяныд лэззэтле Ьэм кайгылы Ьагыштан, уларБа булган мехэббэтенэн Ьэм уд-уден кыдганыудан йерэге Ьул- кылдап тнбэ башланы: улар yFa одон йыуан толом менэн йерегэн йэшлек кондэрен, дур, модЬоу кудле, бер катлы матур кыд сарын, карадгы , еуеш штректар буйлап вагонет- калар этеп йерегэн замандарын Ьэм кистэрдэ бейеп йереу- дэрен хэтерлэтте. Улар, шундай мэдэк, дэртле, нэфселе егеттэр, теге сак та ла уны шулай Ьырып ала торгайны.

Морозка менэн асыуланышкан кендэн бирле Варя улар- дан нисектер бетенлэй айырылды, э асылда улар унын, ид ятшн кешелэре, касандыр бергэ йэшэгэн Ьэм эшлэгэн, уныд артынан йерегэн теп шахтердар ине. М ехэббэт Ьэм укенеу тойголары менэн ул: «Уларды бик куптэн кургэ- нем юк, бетенлэй оноткаимын... АЬ, кэдерле дудкайда- рым!..» — тип уйланы, Ьэм уныд сикэлэре лэззэтле кыдыл- ды, хатта ул куденэ килгэн йэш берсектэрен са к тыйып калды.

Был юлы тик бер Д убов кына уденед взводын йэнэшэ торган йорттарга тэртип менэн урынлаштыргайны. Уныд кешелэре ауыл янында карауы лд а тора Ьэм Левинсонга адык-тулек эдерлэудэ булыша ине. Элегерэк дейем кутэ- ренке рух менэн йэшэгэндэ Ьэм донъя мэшэкэттэре бетэЬе есен бер тигедерэк булган мэлдэ Ьиделмэгэн нэмэлэр бе- ген нисектер капыл асылды: бетэ отряд башлыса Д убов взводына Fbrna таянып тора икэн.

Варя, егеттэрдэн Ьорашып, Морозканын идэн, хатта яра- ланмаган да икэнен белде. Уьа Морозканыд актардан тар ­ тып алынган яды атын курЬэттелэр. "Кыдка итеп кыркыл- FaH яллы, нэдек муйынлы, одон торокло туры айгыр ине ул. У ныд теде-Ьыны ике йедле, Ьатлык йэнгэ бик окш аганга курэ, yFa «Иуда»1 исемен биреп тэ елгергэйнелэр.

Варя, afiF bip F a Ьурэн генэ карап: «Тимэк, ул идэн... Якшы, мин бик шат...» — тип уйланы.

Кондедге аштан Ьуд ул, бесэнлеккэ менеп, берэй «ид- ке дуд» яныма урмэлэмэйме икэн, тип йоко аралаш к о л а к Ьалып, хуш едле бесэн едтендэ ятканда йомшак, йылы хистэр менэн Морозканы ядынан иденэ тешерде Ьэм шул уйы менэн йокога талды.

Ул шомло борсолоу менэн капыл уянды, уныд кулда- ры бод кеуек каткайны. "Кыйык адты дем карадгы , Ьал- кын ел бесэнде калкы та, баксалагы aFac ботактарыныд кыштырлаганы, япрактардыд ш аулаганы ишетелэ...

Варя, куркы удан калтыранып: «Иэ ходай, кайда Ьуд 1 И у д а — йатлык йэн, хаин мэгэнзИендэ.

153
Закрыть