Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 152.

XVI. ЬА?ЛЫК Варя, хужальгк часы менэн тайгала 'калганльгктан, атакала 'катнашманы. Ул ауылиа килгэндэ, бетэЬе йорт- T a p F a таралышып беткэйне инде. Партизандар^ьщ ул квар- тирзарга нисек тура килде шулай урынлангкандарын кур- З е,— взводтар аралашып беткэн, кемдед тсайза икэнен берэу зз белмэй, командирзарзы тьщламайзар — отряд бер- береЬе менэн Ьис бэйлэнеше булмаган айырым ки£эктэр- гэ булгелэнгэн.

Ауылиа килгэндэ, юлда, ул Морозканьщ улеп ягкан атын курзе;. лэкин Морозканьщ узе менэн нимэ булианын берэу зэ асытс ^ына итеп эйтэ алманы. Берэузэр — М ороз­ ка улде, уз кузебез менэн курзек, тинелэр; икенселэр — яраланды Fbma, тинелэр; есенселэр, Морозка тураЬында бер хэбэр зэ белмэйенсэ, тэу Ьуззэн ук уззэренед идэн 'кал- ианлы'ктарына шатлана башланы. Быларзыд бетэЬе лэ бергэ утшашып, Варянын, Мечик менэн килешергэ телэгэн удышЬыз ынтылыштарынан Ьуд булиан кудел тешенкеле- ген Ьэм еметЬез 'кайгыЬын кесэйтте генэ.

ТужтауЬыз бэйлэнеузэрзэн, аслытсган, узенед уйзары- нан Ьэм иазаптарынан тамам алйып, гажиз булып, ат ед- тендэ ултырып тора алмадльгк хэлгэ етеп, сатс иламайын- са, ул, ахыр сиктэ, Д убовты эзлэп тапты. Д убов уиа, ысын- ысындан шатланып, етди, телэктэшлек йезе менэн йылма- йып 'караусы беренсе кеше булды.

Д убовты д Ьалынып торган керле i^apa мыйыгын, жа- радгы сырайын, 'картайган йезен Ьэм уныд янындагы бетэ таныш, Ьейкемле кешелэрзед шулай уте бузарган кумер ту- 152
Закрыть