Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 150.

янына инде бер касан да эйлэнеп кайтмаммы икэн ни? Ah, ниндэй бэхетйе? мин!..» Ул к ы уак тар араЬынан к а р а т ы тешкэндэ генэ килеп сьгкты. Уньщ ку^дэре коро, йе^он эрнеуле haFbiui капла- гайны. 'Кайдалыр, ботенлэй якында Fbma, идерек тауыш- тар ишетелэ, гармун уйнай. "Капка Т060НДЭ элеге нескэ билле кы^ осраны, — ул, тал сыбыгы кеуек Ьырылып, ко- йэнтэлэп йыу алып кайтып бара ине.

"Кы^, к ар а керпектэрен кутэреп: — Ох, бер партизанить^ бе??ен егеттэр менэн типтерэ лэ й уц!..— тип йылмайзы. — Ана калай... ишетэйеге?ме?— Тьгкрьгктан бик асык ишетелгэн гармун тауышы к©й0нэ йойкомло башын сайкап куйзы. Би^рэлэре лэ, Ьыу сэсрэ- теп, сайкалы п китте, — кыд оялды йэм йылт итеп кап ка- нан инеп югалды.

Кемдецдер Мечикка бик таныш булиан идерек тауышы янтырап ишетелде: Бе^ у?ебе?, каторжандар, Ошоно кеткэн ине-ек...

Мечик м0Й0штэн с ы р ы п к а р а й а — унда гармун тотоп Морозка килэ: т у ^ а н сэстэре, куденэ тошоп, кы^арран, тирле битенэ йэбешкэн.

Морозка, алама эш эшлэйэ лэ, тэубэ менэн эшлэгэн сая киэфэттэ гармунын алгарак йу^ып, «егеттэрсэ» кирелеп тарта-тарта, алпан-толпан урам уртайынан килэ; уныц ар- тынан билбауйьг?, бурекйе?, шундай у к идерек еегттэр ко- тоуе эйэргэн. Ике яклап, кы скы ра-кы скы ра, ялан аякта- ры менэн тудан туз?ырып, ен балаларылай йылрыр малай- ?ар йугерэ.

Морозка, Мечикты кургэс, рыяланып, идеректэрсэ шат- ланып: — A -а... рэзиз д уд к ай ы м !— тип кыскырып еб эр зе .— "Кай^а китеп барайыц? "Кай^а? "К у р к м а — тукмамабы^... Эс эй^э б е ^ е ц менэн... Их, сукынып китйен донъяйы, — ботйэк, бергэ ботэбе?!..

Улар ойоролошоп Мечикты йырып алды, уны косаклар- Fa, аракы еде ацкыран, эммэ элеге э^эм тодо китмэгэн Й05- ?эре менэн уныц битенэ йыйынырра тотондо, кемдер уныц кулына шешэ йэм яртыйы тешлэнгэн кыяр йондо.

Мечик, улардан тотолориа телэп: — Юте, юк, мин эсмэйем, эскем килмэй... — тип сэбэ- лэнде.

Морозка, куцеллэнеу?ец акты к сигенэ етеп, са к илама- йынса: 150
Закрыть