Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 15.

"Кы? унын, янына, карауатка, килеп ултырган сакта, Мечик тыныс кына ята алмай. (Был турала ул б©?ро сос- ле Kbi?Fa Ьис тэ ойтмо? ине).

— A^FbiH ул — Варька, — тине бер кен Пика. — Ире, Морозка, отрядта, э ул бында а?ып-ту?ып йорей...

Мечик карттыд, ку? кьн^ып, ымларан ярына караны.

Сестра акланда кер йыуа, э эргоЬендо фельдшер Х ар ­ ченко урала. Ул, эйелеп, тегенед коларына оленон-оле нин- дой?ер мо?ок шыбырлай, 0 катын, эшен0н айырылып, оле- Н0н-0ле тегег0 молдер0М0 караш ын ташлап ала. « А ? рын» тиган Ьу? Мечикта ниндой?ер кы?ыкЬыныу тыу?ыр?ы.

— Э нидо Ьуд ул... шундай? — тип Ьораны ул Пиктан, оялыуын йошереп.

— Э шайтан белЬен уны, нидо шулай ярымлылыр инде. Бер кемде Л0 кире кара белм0Й — бына шундай рилл0...

Мечик беренсе куреу?о сестра калдырран тоь^оратты Х0терл0не, Ьом унын, куделенд0 ниндой?ер адлайышЬы? упк0 хисе яралды.

Ш ул минуттан алып ул был катынды иртибар мен0н ку- ?ото башланы. Ысынлап та, ул ир?ор менан куп «сыуала». Кеше яр?амынан баш ка у? кенен у?е курер?ой бер кем Д0 ситт0 калм ай ине шикелле. Х0Йер, госпиталд0 бут0н ка- тын-кы? ю к та ине бит.

Бер квнд© ирта мен0н, перевязканан Ьуд, ул, Мечиктыд урынын р0тл0Й-р0тл0Й, эргоЬендо о?арырак уралды.

— Я кы ны рак ултыр 0ле, — тине Мечик, кы?арып.

Ул Мечикка, бер кондо кер йыуранда Харченкора ка- paFaH т0^Л0, текл0п, иртибар мен0н ку? Ьалды ла: — "Кара Ьин уны... — тине ирекЬе??он, бер а? рожопло- неп.

Ш улай ?а, урынын т0?откос, эргоЬено ултыр?ы.

— Ьидо Харченко окш ай м ы ?— тип Ьораны Мечик.

Ул Ьорау?ы ишетмоне, молдоромо кукЬел ку??оре менон Мечикты у?ено каратып, эстон у?енсо гено уйланы ла: — Иоп-йош тоЬо, — тине Ьом капыл и^ено килгондой, дорфа ©ндоште: — Харченкомы?... Былай ярарлык. he? 60- тоге? ?о бер сыбьгктан кыуылран инде...

Мечик мендор адтынан газетара терелгон кеской гено торгок сырар?ы. Бер а? удран фотографиянан yFa таныш бер кы ?ы кай йо?е карай ине, локин ул был юлы элекке кеуек Й0ЙК0МЛ0 булып куренмоне. Ул у?ено хас булмаран яЬалма ярымлылык менон карай ине. Мечик куделендоге был уй?арын ойтеп бирерго к ур кЬ а ла, ул элегерок был кы? тураЬында ни ©сон шул ко?оре куп уйланыуына f o - жоплонде. Бе?ро сосле кы??ыд росемен сестрара биргондо, 15
Закрыть