Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 149.

— Атырра, — тине Левинсон йалжын Fbma.— Тик алы£- жараж алып китегез.

— Э попты ни эшлэтергэ? — тине Кубрак. — Ул да — эт а^ы ны . Офицерзарзы йыйлап ятжан.

— Ебэрегез, сэнселеп китйен!

Ж илетлы кешене Й0Йрэп барыусы К убрак артынан ха- лыж арылды, уларра партизандарзыд да кубейе жушылды. Тегенейе тартжылаша, аяжтарын терэй йэм аджы ядаж йе- йэген жалтыратып илай ине.

Ф ураж кайы ниндэйзер яман бысражжа буялран Чиж бик асыж куренеп ториан едеусе жиэфэте менэн Мечик яны­ на килде.

— Бына жайза икэн йин! — тине усэнеп, Fopyp Fbma. — Ай-йай, битедде йырларандар 3а йинед! Эй^э, жайза бул- йа ла amapFa барайыж... Хэзер инде улар уны тунаясаж...— тип, ул мэрэнэле генэ йузып, йы йы ры п жуй§ы.

Улар аш amapFa ингэн ©й эде, супле, унан икмэк, эсе- гэн кэбе?тэ еде аджый ине. Мейес эргэйендэге мейеш быд- раж кэбедтэ кусэндэре менэн тулиан. Чиж, икмэк менэн кэбе?тэ йурпайын жомйо^ланып ашай-ашай, узенед йу- рышта курйэткэн батырлыжтары турайында тужтауйы? йейлэй йэм аш килтереп тороусы 030H сэсле, нескэ билле ж ы ^ а жаштары аутынан куз йирпеп жуя ине. Т£ыз ояла йэм йейенэ. Мечик Чиждыд й©йлэгэнен тыдлариа тыры- ша, лэкин, йэр ят тауыштан тертлэп, бик йаж ултыра ине.

Чиж, ауы§ын супылдата-супылдата, т©й©лэ-т0Й0лэ 03- л©кй©з лырырлай: — ..Ж апыл теге боролдо ла — мидэ ташланды... Э мин уны шунда уж шалт!

Ш ул саж тэзрэ быялалары зыдлап китте, алыдтан залп тауышы ишетелде. Мечик, йидкэнеп, жулынан жаларын т0Ш0р©п ебэр?е, уныд тедв жасты.

— "Касан б©т0р икэн былар!.. — тип, ул ©м©тй©з тауыш менэн жысжырып ебэрзе лэ, битен жулдары менэн жаплап, тышжа ашыжты...

Ул, жайзалыр жыуажтар арайында ятжанда (унда нисек килеп кергэнен дэ хэтерлэмэй ине ул), башын шинель яга- й ы эсенэ т ы р ы п , уйланды: «...Улар уны, жилетлы кешене, ултерзелэр. Улар жасан да булйа мине лэ ултерерзэр... Эммэ мин инде былай 3а йэшэмэйем — улгэн твдлэ мин: турандарымды ла, элеге ажйыл 603РЭ сэсле, Й0Йк©мл© ЖЫ33Ы ла бутэн курэ алмам инде мин, уныд йурэтен узем туражлап ташланым... Э ул бахыр, жилетлы кеше, могайын, иларандыр... Йэ раббым, нидэ мин уныд йурэтен йыртып ташланым йуд?.. Уныд 149
Закрыть