Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 148.

М й н га б а р ы п к е р г э н м е н , h e ? у н д а Ь у л г а б о р о л о п к и т к э н - Ь е г е д ш и к е л л е ?

АкЬыл сэсле бэлэкэй бер партизан, шатланып, уныц Ьуден дередлэне: — Ьулга, Ь у л г а !— Уныц бит алмаЬында балаларды- кы кеуек сокорсоктар кыймылданы, тубэ сэсе этэс кик- реге кеуек тырпайып тора ине. — Мин кыскырдым, к ы с ­ кырдым 1шцэ, э Ьин ишетмэнец, ахырыЬы... — тине ул Ьэм yFa бик шатланып караны. Уныц эле генэ булып уткэн хэл- дэрде кэнэгэтлэнеу менэн иденэ тошергэне куренеп тора ине.

Мечик, атын бэйлэп, уныц янына ултырды.

Тыкрыктан, бер торкем крэдтиэндэр менэн бергэ, К у б ­ рак килеп сыкты, — улар кулдары ш акарып бэйлэнгэн ике кешене алып килэ ине. Уныц береЬ е,— к ар а жилетлыЬы, тигедЬед агарган сэсле, йэнселгэн Ьымак йэмЬед башлы бер кеше, — нык калты рана Ьэм ялбара ине. ИкенсеЬе — йыр- тылып беткэн рясалы, тэпэш буйлы, ябык бер поп; уныц ряса тишектэре араЬынан идрэп беткэн салбары куренэ. Мечик Кубрактыц бил кайышына кемеш сынйыр тагылга- нын курде — ул тэре сынйыры булЬа кэрэк.

Улар ей эргэЬенэ килеп еткэс, Левинсон, жилетлы ке- шегэ бармагы менэн тертеп курЬэтеп: — Ш улмы, уд ем е?— тип Ьораны Ьэм йеде агарып китте.

— Шул... шул уде инде!.. — тип, крэдтиэндэр шаула- шып алды.

Левинсон, эргэлэ генэ болдор тоткаЬына ултырган Ста- шинскийга карап: — Ниндэй ерэнгес кеше, — тине. — Э Метелицаны хэ­ дер терелтеп булмай инде...— Ул капыл куддэрен йыш-йыш йомголап алды Ьэм, Метелица хакындагы уйдарын онотор- Fa телэгэндэй, ситкэ боролоп, бер талай енЬед генэ алыд- к а карап тордо.

ТСулга алынган кеше, эттеке кеуек ялагай куддэре ме­ нэн берсэ Левинсонга, берсэ крэдтиэндэргэ карап илай ине: — Иптэштэр! ТСэдерлелэрем!.. Мин удем телэп эшлэ- немме ни уны? Йэ ходай... Иптэштэр, кэдерлелэрем...

Уны бер кем дэ тыцламаны. Крэдтиэндэр икенсе я к к а боролдо. БереЬе, yFa вайымЬыд караш ташлап, асыулы эйтте: — Ьейлэп торган булаЬыц тагы: кетеусе малайды ни­ сек аптыратканыцды бетэ сход менэн курдек бит.

— Удец гэйепле... — тине икенсеЬе Ьэм, уцайЬыдланып, башын йэшерде.

148
Закрыть