Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 147.

Сэ башланы. Мечик, бер ни дэ эйтергэ кыймайынса, уны тын тына кудэтте.

Морозка эйэр кайыштарын ыскындырды, — улардыц береЬе еделгэйне, — озелгзн, канга буялган кайыш кидэген кулында эйлэндергелэп, бик ентеклэп карагандап Ьуц бер сигкэ ыргытты. Унан, ыцрырашып, эйэрде аркаЬына Ьал- ды ла, салыш аяктары менон уцайЬыз атлап, урманиа 'ка­ рай боксэцлэне.

— Бир, мин алып кайтайым, эгэр телэЬэц, минец атка атлан — мин йэйоу генэ барырмын! — тине Мечик.

Морозка боролоп та караманы, тик, эйоре ауырайран- дай, тары ла бекрэйз t o i i i t g .

Мечик, ни осондор уныц куденэ артык куренмэдкэ ты­ рышып, Ьулра боролдо Ьом, урманды ситлоп уткзндон Ьуц, алыд тугел, уйЬыулы кка аркыры урынлашкан бер ауыл- ды курде. Уныц уц ягыида, киц удонлектз — бер я к к а бо­ ролоп, кайдалыр тонок-Ьорролт офок эсено инеп юралган таура тиклем — урман Ьудылгаи. Иртэ менон шундай саф, аяд булган кук кембэде ходер куцелЬед булып бик тубон тешкон, кояш та са к кына тедморлзнэ.

Юлдан илле адымдар самаЬы бер ситтз кылыс менон сабылып ташланран бер нисз казак ята. БереЬе зле улмо- гон, — ул, кулдары на таянып, коскз-квскз генэ куторело лэ, ыцрырашып, яцынан йырыла. Мечик, уныц ыцрырашы- уын ишетмодко телоп, алыдтан урап утте. Ауыл ягынан бер нисз атлы партизан ура к а р т ы кило ине.

Улар килеп еткос, Мечик: — Морозканыц атын ултерделор... — тине.

Уиа берзу дэ яуап бирмэне. Партизандардыц береЬе: «Э бед бында Ьурышканда, Ьин кайда булдыц?» — тип Ьо- papFa телэгондэй, уиа шиклэнеп карап алды. Мечик, квм- рэйеп, удып китте. Хэдер уныц куцелеы шомло уйдар сол- F a r i алурайны.

Ул ауылга ингэндэ, партизандардыц кубеЬе квартир- дариа таралып боткэйне инде. 'Калрандары бейек, селтэр яцак тэдроле, биш мейошло дур бер ой эргэЬенэ йыйылыш- кандар. Тирлэп, одте-башы туданиа баткан, буркен артка кыйшайтып кейгэн Левинсон болдорда приказ биреп то­ ра. Мечик аттар торран койма янында эйэренэн тешто.

— Ниндэй елдэр ташланы Ьине? — тине отделение ко­ мандиры, yFa мыдкыллы караш ын тобэп. — Бэшмэк йы- йып йореноцмо эллэ?

— Ю к, мин айырылып киткэимен, — тине Мечик. Х э ­ дер yFa, уде тураЬында нимэ уйлаЬалар да, барыбер ине, шулай да ул рэдэте буйынса акланып маташты. — Мин ур- 6* 147
Закрыть