Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 146.

барышыи экренэйтмэне гено тугел, хатта атышыузан та- Fbi ла кы^ып, ярЬып китте.

Мечик алдынан 6apFan йонтэд айгыр капыл башы ме­ нэн ергэ твртелдв, таныш арка ялбыр сэсе менэн бергэ, кулдарын Ьу^ып, алиа табан осоп китте. Мечик, баш калар менэн бергэ, ердэ кыймылдап яткан ниндэйдер дур Ьэм к ар а бер нэмэ янынан ситлэтеп сабып утте.

Мечик таныш арканы шунан Ьуц курмэне, куддэрен якын Fbina калган урманга. тебэне... "Кара айиырра атлан- F a n Иэм, нимэлер кыскырып, кылысы менэн кайдалыр кур- Ьэткэн Ьакаллы бэлэкэй кеше уныц куд алдында йылт итеп куренеп калды... Уныц менэн йэнэшэ сабып барран бер ни­ сэ Ьыбайлы капыл Ьул я к к а боролдо, эммэ Мечик, нимэ булранын ацлап еткермэйеисэ, элекке йунэлеш менэн ур- манра барып ингэнсе сапты Иэм, яланрас ботактар менэн битен Ьыдыра-Ьыдыра, aFacTapFa са к кына килеп бэрел- мэне. Ул к ы уак тар араЬынан котороп сапкан Нивканы кескэ туктатты.

Хэдер ул кайын урманыныц йомшак Ьиллеге эсендэ, алтынра маисылиан япрактар, улэндэр яраЬында бер яц- Fbigbi ине...

Шул у к секундта yFa урман эсе казактар менэн мыж- лап тора кеуек тойолдо. Х атта ул кыскырып ебэрде Ьэм, осло, сэнскеле ботактардыц битенэ килеп бэрелеудэренэ i i f - тибар итмэйенсэ, уден-уде онотоп, кире боролоп сапты.

Ул K b ip F a яцынан килеп сы кканда, унда отряд ю к ине инде. Унан ике йод адым самаЬы бер ситтэ кыйшайган эйэр- ле улгэн ат ята. А т янында аяктарын боклэп, кукрэгенэ те- рэгэн теддэрен ©мотЬод косаклап , бер кеше катып ултыра. Был Морозка ине.

Мечик, куркы уы нан оялып, уныц янына атын атлатып кына килде.

Мишка, тештэрен ыржайтып, быяла тодло дур куддэ- рен акайтып, осло тояклы алры аяктарын богоп, кабыр- F ahbi менэн ята, — эйтерЬец, ул улгэн килеш тэ сабырга эдер ине. Морозка ялтыр, коро, бер нэмэ курмэгэн куддэ- ре менэн кайдалыр бер ситкэ караган.

Мечик уныц каршыЬына килеп туктаны ла капыл М о­ розкара Ьэм уныц улгэн атына кар ата куцелендэ тыуран KbiaFaiibiy хистэренэ тойолоп, экрен генэ ендэште: — Морозка...

Морозка кыймылдаманы. Улар шулай, бер Ьуд ©ндэш- мэйенсэ, к атк ан килеш, бер нисэ минут тик тордо. Унан Морозка ауыр Ьуланы, кулдары н экрен генэ ядылдырды ла тедлэнде, Ьаман да Мечикка карамайынса, эйэрен си- 146
Закрыть