Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 145.

ларга инде?.. А та башларрамы?.. Ю к, ана теге Ьыдырыл- Fan кайын эргэЬенэ етЬендэр эле... Бэй, ницэ ул ат едтен- дэ шулай насар ултыра? Ш ул тиклем дэ...» — Взво-о-од! — тип кыскырып ебэрде ул капыл нескэ тауыш менэн, Ьудып (был мэлде эскадрон кайырыЬы Ьы- дырылган кайын менэн тицлэшкэйне ине инде): — Пли!..

М атур офицер, Левинсон тауышыныц беренсе ауазда- рын ишеткэс, рэжэплэнеп башын кутэрде. Ш ул у к секунд- та башынан фуражкаЬы осоп теште, йэм йеденэ сиктэн тыш куркы у, кесЬедлек билдэлэре калкы п сыкты.

— Пли!.. — тип, Левинсон яцынан кыскырды йэм, ма­ тур офицерра тейдерергэ тырышып, атып ебэрзе.

Эскадрон буталды, кубеЬе йы ры л д ы , лэкин матур офи­ цер ат едтендэ калды, аты, тештэрен ыржайтып, артка си- генде. 'Каушап калган кешелэр Ьэм алсайышкан аттар бер нисэ секунд бер урында тапанды, атыш араЬында кыскы- рыш ишетелде. Унан шул мэхшэр араЬынан к ар а папахалы, буркалы берэу айырылып сыкты Ьэм, бейеп торган атын К9СКЭ тыя-тыя, эскадрон алдында кылысын болрап маташ- ты. "Калгандары yFa буйЬоноп етмэне булЬа кэрэк, — 69F- зелэре, аттарын камсылап, торкомдэн айырылып к а с а ла башланы; улар артынан бетэ эскадрон ташланды. П арти­ зандар яткан урындарынан Ьикерешеп тордо, айырыуса кыдып киткэндэре ата-ата улар артынан йугерде.

— А ттарды !..— тип кыскырды Левинсон. — Бакланов, бында!.. Аттарыгыдга!..

HphbiFan, йеде асыудан кыйшайраи Бакланов, бетэ кэу- дэЬе менэн алра табан ынтылып, кулында слюда тедле ял- тыраран кылысын адка Ьудып, Левинсон янынан атылып удып китте. Уныц артынан, коралдарын сыцлатып, Ьайт- Ьайтлап, Метелица взводы ташланды.

Одакламайынса бетэ отряд улар артынан сапты.

Д ейем арым эсенэ килеп ингэн Мечик был ташкындыц уртаЬында саба ине. Унда кур кы у тойгоЬо булманы Fbma тугел, хатта ул уденэ хас булган сифатты — у? фекердэрен, уд кылыгын кудэтеп барыу Ьэм уларга ситтэн тороп баЬа биреу сифатын да югалтты, — ул фэкэт уд алдында кем- децдер таныш аркаЬын, бедрэ сэсле башын, Нивканыц унан калышмауын, дошмандыц касып барыуын гына кур­ де Ьэм баш калар менэн бергэ дошманды кыуып етергэ, ал- дындагы таныш арканан калы ш мадка ысын куцелдэн ты- рышты.

Казактар эскадроны кайын урманы эсенэ инеп югал- ды. Бер нисэ минуттан Ьуц унан мылтык тауыштары бик йыш ишетелэ башланы, лэкин отряд сабыуын белде Ьэм 6 Заказ 138 145
Закрыть