Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 144.

мандалык итергэ мэжбур булды, асылда ул улар едтенэн командалык итмэгэнен, э бетэ хэрби вакиралар?ыц унан баш ка, унын, ихтыярынан тыш килеп сыкканын Ьэм да- уам иткэнен Ьи??е. Был уныц у? бурысын намыд менэн утэмэуенэн тугел ине, — юк, был эшкэ ул у?е бирэ алиаи- дыц иц ?урыЬын бирергэ тырышты, — шулай у к был уныц, халык, массалары катн аш кан вакираларга айырым кеше­ лэр й о р о н т о яЬай алмай, тип уйлауынан да тугел ине, — юк, ул бындай караш ты кешелэргэ булган ике йе?лелек- твц иц насар куренеше, улар?ыц у? кесЬе?лектэрен йэше- рергэ телэу?эре, йэрни эште баш кара торран урында ихты- яр?ары ю к л ы р ы н ы ц билдэЬе тип Ьанап килде. BbiFa иЬэ шул сэбэпсе ине: хэрби эшмэкэрлегенец о ?акк а Ьу?ылмаран тэуге осоронда уныц бетэ куцел кесе у? йэне есен к ур кы - уын, Ьурыш вакытында ирекЬез?эн килгэн куркы у?ы ецеу- гэ Ьэм уны кешелэр?эн йэшереугэ китте.

Лэкин ул hyFbiui шарттарына бик ти? кунекте Ьэм шун­ дай хэлгэ етте, уныц у? йэне есен кур кы уы баш калар?ыц йэндэре менэн идара итеу эшенэ кам асауламай башланы. Ьэм был икенсе осор?а ул вакигаларга идара итеу кесенэ эйэ булды, — вакираларзыц ысын барышын, ундагы кес- тэр?ец, кешелэр?ец нисбэтен ни тиклем асырырак, ни тик­ лем дере^ерэк тешенЬэ, шул тиклем тулы рак Ьэм уцыш- лы рак идара итэ башланы.

Лэкин хэ?ер ул яцынан бик нык тулкынланды; был тулкынланыу?ыц ул нисектер у?еиец яцы халэте менэн, у?е тураЬындары уй?ары менэн, Метелицаныц улеме менэн бэй- лэнгэн булыуын той?о.

"Кыуактар араЬына Ьу?ылып яткан цепь урмэлэп килеп еткэнсе, ул у?ен шулай ?а кулга алды, у?енец бэлэкэй, йыйнак кэу?эЬе, ышаныслы, анык хэрэкэттэре менэн бер- гэ кешелэр алдына ниндэй?ер хатаЬы? эшлэнгэн пландыц кэу?элэнеше булып килеп бадты, э был планра кешелэр F9- ?эттэре буйынса ла, куцелдэре куш ыуы буйынса ла ыша- налар ине.

Эскадрон инде шул тиклем якын ине, тояк тауыштары, кешелэр?ец экрен генэ Ьейлэшкэндэре ишетелэ, хатта 69F- зе э?эмдэр?ец йе??эрен дэ куреп була. Левинсон улар?ыц йе??эрен — бигерэк тэ бына эле генэ алга сы ккан, ауы?ы- на терепкэ кап кан Ьэм эйэрендэ бик насар ултырган, ту- лы кэу?эле матур офицер?ыц йе?ен ап-асык кур?е.

Левинсон, ку? караш ын матур офицерра теклэп Ьэм F9?9TT9 дошманра бирелэ торран барлы к иц алама сифат- тар?ы ирекЬе??эн yFa кайтарып калдырып: «Йырткыс булырра тейеш был, — тип уйланы. — Лэкин йерэгем ницэ шул тиклем 'каты тибэ цкэн!.. Эддэ дта баш- 144
Закрыть