Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 143.

уценен ти^ерэк кайты у Ьэм куркыные тураЬында хэбэр итеу телэген ба^ып (сенки Левинсондын, бына-бына килеп cbiFbiybi мемкин ине), бер а? туктап калды, к ы уа к тар ара- Ьына йэшеренде лэ Ьырт артынан яцы отрядтар килеп сыкма^мы икэн тип ку^этте. Лэкин баш ка кеше куренмэ- не. Эскадрон сафты Ьакламайынса Fbma атлап килэ; ат ©дтендэ тигез ултырмаузарына Ьэм тирлэгэн аттарыныц баштарын сайкаузарына Караганда, эскадрондын, сапты- рып килеп, эле генэ туктаианы куренеп тора ине.

Бакланов кире боролдо Ьэм урман ситенэн cbiFbin кил- гэн Левинсонга сак барып бэрелмэне. Ул yFa туктариа иша- ра яЬаны.

— Купме? — тип Ьораны Левинсон, уныц Ьейлэгэиен тыдлаиас.

— Иллелэп булыр.

— Йэйэулелэрме?

— Ю к, атлылар...

Левинсон экрен генэ команда бирзе: — Кубрак, Дубов, аттарзан тошоргэ! К убрак — уц флангыга, Д убов — Ьулга... — 'Капыл ул, яцагы бэйлэнгэн бер партизандыц ситкэ боролганын Ьэм узе артынан баш- кал ар^ы лэ эйэрткэнен куреп: — Бирермен мин Ьицэ! Уры- ныца кайт! — тип ь^ылданы Ьэм yFa камсыЬы менэн янаны.

Левинсон, Метелица взводы менэн командалык итеузе Баклановка тапшыргас, yFa ошонда калыриа кушып, аты- нан тошто лэ, акЬаклап, маузерын сайкай-сайкай, цепь алдынан китте.

Ул кы уактар араЬынан сыгармайынса Fbma цепты ят- кыр?ы, э узе бер партизан менэн бергэ умарта ойонец б а ­ шына менде. Эскадрон ботонлэй якын ине инде. Ф ур аж ка тирэстэренэ Ьэм лампастарыныц Ьарылыиына карап, ул уларзыц казактар икэнен белде. 'Кара бурка кейгэн ко- мандирзарын да таныны.

— Эйт, бында урмэлэп килЬендэр, — тине ул парти- занра бышылдап кына, — тик кара, аяк урэ тормаЬындар, iOFiiho... Йэ, ницэ ацшайып калдыц? Ти^ерэк! — тип, ул каш тарын йыйырып, партизанды этеп ебэрзе.

Казактар а? булЬа ла, Левинсон уценен, куптэнгесэ, Ьу- гыш эшенец тэуге мэлендэгесэ нык тулкынланыуын Ьиззе.

Левинсон уденец хэрби тормошонда ике ocopjo белэ: ул осорзар бер-береЬенэн ки^кен Ьы^ыктар менэн айырьтл- маЬалар за, шул мэлде башынан уткэргэн уй-кисерештэре буйынса икегэ буленэ ине.

Беренсе осорза ул, Ьис бер хэрби э^ерлеге булмаган килеш, хатта ата ла белмэйенсэ, бик куп кеше менэн ко- 143
Закрыть