Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 142.

кур'кыузан зурайран ку??эрена уценен, уткер, шокэтЬез ку?- ^эрен теклэне...

— A -а... а!.. — Малай, ку^ ар ен а'кайтып, 'капыл илап ебэр?е.

Бер 'катын, ту^э алмайынса: — Ни эшлатмэкселэр икэн уны? — тип аЬылдап 'куй^ы.

Ш ул уте секундта ете^ йэм Ьомиол буйлы берэу болдор- ^ан ергэ Ьикер^е. Хальгк, 'кулдарын Ьу^ып, ситкэ тайпыл- ды, ул арала элеге кеше эскадрон начальнигын бэреп та йьгкты.

М атур офицер, усын алга Ьоноп, курэЬец, уценен да ата белеуен ботонлэй онотоп: — Атыиыз yFa!.. Был ни иэлэм эт?— тип сабэлэнде.

Бер нисэ атлы казак, аттары менэн кешелэр^е айыра- айыра, хальгк эсенэ ташланды. Метелица, ботэ кэу^эЬе ме­ нэн дошманы е^тенэ ауып, уныц бога^ынан элэктерерга тырышты, лэкин тегеЬе, 'кара канаттариа окшаиан бурка- Иын йэйеп ебареп, ярианат кеуек бориоланды, калтыра- FaH кулы менэн кайышына йэбеште, револьверын сыиарыр- Fa маташты. Ахыр сиктэ ул кобураЬын ыскындыр^ы Ьэм Метелица уныц боиа^ынан элэктергэн мэлдэ уиа бер нисэ таптшр атып ебэр^е...

Килеп олгоргэн казактар Метелицаны аяктарынан Ьой- рэгэндэ, ул эле улэнгэ йэбешэ, тештэрен шыгырлата, башын кутэрергэ маташа, лэкин хэлЬе^лангэн башы кире ергэ то- шэ Ьэм Ьойрэлеп бара ине.

— Нечитайло! — тип кыскырды матур офицер. — Эс- кадронды йыйыриа!..— Ьэм, начальниктыц йезонэ кара- м аука тырышып, э?эпле генэ Ьораны: — h e j ?э бараЬы- F b l J M b l ?

— Эйе.

— Командирга ат биреге?!

Ярты с э р э т т э н Ьуц инде казактар эскадроны, Ьугышка тамам э?ер килеш, ауылдан сыкты Ьэм киса тонда Метели- ца килгэн юлдан lOFapbiFa карай елдер?е.

Ботэ отряд менэн бергэ бик нык борсолиан Бакланов ахыр§а турмане: — Т\ана эле, мин алдан китэйем, — тине ул Левинсон- ра. — Кем бела бит уны, ысындан да...

Ул атын шпорланы ла y je коткэндэн да ти^ерэк урман ситенэ, таш ландык умарталы к янына барып сыкты. YFa тубагэ менергэ ла тура килмане, — ярты сакрымдар сама- Ьы альн^лыкта Ьырттан иллелэп атлыныц тошоп килгэне куренде. Ул, уларзыц бер торло Ьаргылт кейемдэрена 'ка­ рап, регуляр армия Ьалдаттары икэнен белде. Бакланов, 142
Закрыть