Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 141.

кэрэк, малайга табан эйелде лэ Метелицара бармары ме- нэи тертеп курЬэтте: — Ошомо ул?

Котоусе малай менэн Метелица бер нисэ секунд бер- береЬенэ теклэшеп тор^о: Метелица йо^ондэ яЬалма f o m - Ье^лек сарылды, э к©т0усе малай куркы п, телэктэшлек курЬэтеп Ьэм кы^ранып карай ине. Унан малай ку^ эр ен эскадрон начальнигына кусер^е, катып калгандай yFa тек- лэне, унан уценен, кулынан тогкан Ьэм яуап кэт0п эйел- гэн крэ^тиэнгэ караны, — тэрэн, ауыр итеп Ьуланы Ьэм «юк» тигэн ишара менэн башын сайканы... Х алы к са к кы- на тулкынланып куй^ы ла яцынан тынды, сиркэу старос- таЬы а^барындары бы^ау^ыц кыштырларан тауышы ише- телэ ине...

Крэ^тиэн, Ш0рлэп, Метелицара бармары менэн к абала- нып т0ртэ-т©ртэ, 'калтыранган я р ы м л ы тауыш менэн: — "Курима Ьин, алйот малай, к у р к м а ,— тип, уны огот- лэуен дауам итте. — Ш ул булмайынса, кем булЬын Ьуц ул сакта?.. Йэ, йэшермэ инде, йэшермэ, куркма... Э-э, кэбэ- хэт нэмэ!.. — тип, ул капыл асыуланып Ьу^енэн туктаны ла б©тэ K0C0 менэн малай^ыц кулынан тартты. Унан, акла- нырра телэгэндэй тубэнЬенеп, кулындары буркен йомар- лай-йомарлай, кыскырып Ьойлэргэ тотондо: — Ш ул инде, рали йэнэптэре, баш ка кем булЬын тары. Малай к у р к а Fbma, баш ка кем булЬын Ьуц инде, аты ла эйэрле, сумка- Ьында кобураЬы ла бар... Кисен у с а к янына килеп сык- кан да: «Атымды карап тор эле», — тигэн, у^е ауылра киткэн, э малай коткэн-коткэн дэ яктыррас инде котоп тор- маран, атын ауылра алып кайткан, аты эйэрле, сумкаЬын- да кобураЬы ла бар, кемдеке булЬын улар тары.

Начальник, нимэ хакы нда Ьу? барранын ацларра тыры­ шып, лэкин Т0Ш0НЭ алмайынса: — Кем килеп сы ккан? Ниндэй кобура? — тип Ьораны.

Крэдтиэн котоусе малай^ыц иртэ менэн нисек эйэрле ят атты алып кайтканын, уныц сумкаЬында револьвер ко­ бураЬы ла булыуын яцынан бутай-бутай т о т л о р о п Ьойлэне Ьэм у^е аптырау^ан буркен йомарланы.

— Бына нисек икэн ул, — тип Ьу^ып куй^ы эскадрон начальнигы. Малайра табан башы менэн ишара яЬаны. — Танымаймы эле ул?.. Хэйер, килтер эле уны бында, бе? у^е- бе?сэ Ьорау алайык унан...

Малайцы арттан тортколэп болдор янына еткер^елэр, лэкин ул, менергэ куркы п, туктап калды. Офицер, ба^кыс- тан йугереп тошоп, малай^ыц калты рап торран ябы к иц- баштарынан элэктереп алды ла, у^енэ табан тартып, уныц 141
Закрыть