Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 140.

тэнле, hoMFOJi буйлы, 'кара сэсле; аягында болан тиреЬе- нэн тегелгэн ула, едтендэ фуфайка Ьэм ягаЬын сисеп ебэр- гэн кулдэк, фуфайкаЬы адтынан билбауыньщ куйы йэшел суктары куренеп тора. Унын, йырткыстыкы тедле оскон сэскэн уткер куддэре алыдка, иртэнге томан эсендэ меЬа- бот тынып 'калган TaygapFa тебэлгэн.

Начальник, уткер, Ьынаулы караш ы менон оле берэу- го, оле икенсего йэЬэт кено теклоп, бето халыкты байкап сьюты л а: — 'КайЬыгыд был кешене бела? — тип Ьораны.

Унын, куд караш ы тебалган hap кеше кауш ап, куддэрен йомиолап, башын тубан эйде, — бары катын-кыддар Fbma, ситка KapapFa баднат итмэйенса, кур кы п Ьам утэ кыдык- Ьынып, телЬед калгандай, идэцгерэп карап тора ине.

— Бер кем да танымаймы? — тип кайтарып Ьораны начальник, уде, бындагы халыктыц бетэЬе лэ «был кеше­ не» таный, йэ иЬэ танырьа тейеш икэнен белгэн тедле, «бер кем да» тигэн Ьудгэ мыдкыллы бадым яЬап куйды. — Бед быны хадер белербед... — Ул, бейеп торган Ьары ай- FbipFa атланиан, едтенэ одон казак шинеле кейгэн офицер- Fa кулы менан ишара яЬап, кыскырды: — Нечитайло!

Х алы к тонок кына геулап куйды, — алда бадып тор- гандар артка эйлэнеп караны, — унда башын адка эйгэн, шуга курэ йылы йентад бурке генэ куренгэн к ар а жилет- лы берэу, халыкты терткелэп, йырып кила ине.

— Ю л бирегед, юл бирегед! — тип бытырлай-бытырлай ул бер кулы менэн алдагыларды ситка этэрэ, а икенсеЬе менэн кемделер Ьейрэп килэ ине.

Ахыр сиктэ, ул болдор янына килеп етте, Ьэм унын, Ьей­ рэп килгэн кешеЬе — едтенэ одон пинжэк кейгэн, кар а сэсле ябык бер малай икэне беленде. Малай куркыудан тарткылаш а Ьэм акайиан куддэре менэн эле Метелицага, эле эскадрон начальнигына карай. Х алы к тулкынланып китте, ш аулаш а башланы, аЬылдаган Ьэм катын-кыддар- дыц бышылдаган тауыштары ишетелде. Метелица тубэнгэ караны Ьэм капыл был к ар а сэсле малайдыц кисэ уныц атын Ьаклап калган кетеусе малай икэнен таныньт. Уныц куддэрен к ур к ы у бадкан, балалардыкы кеуек нэдек муйы- ны келкеле куренэ.

Малайдыц кулынан тоткан крэдтиэн тимгел-тимгел бу­ лып aFapFaH (эйтерЬец, уны тигедЬед тодлагайнылар) Ьары сэсле, йэмшэйгэн тедле башынан буркен Ьалды ла, началь- никка баш эйеп: — Бына минец кетеусе малай... — тип Ьуд башланы.

КурэЬец, ул, Ьудемде тыцламадтар тип куркы п булЬа 140
Закрыть