Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 14.

гэрЬыу 'кызыл Маньчжурия сагандары уз-ара серлэшэ, э тубэндэ, яр адтында, йылтыр Ьары сэскэлэр менэн кап- ланран шишмэлэр туктауИыз сылтырап ята. Ауырыузар, яралылар куп тугел. "Каты яралылар икэу генэ: KophaFbi яраланган Сучан партизаны Фролов менэн Мечик кына.

Ьэр кен иртэ менэн, ауырыузарзы беркеу барактан саф hayaFa cbiFapFac, Мечик янына акИыл Иакаллы, йыуаш киэфэтле Пика к ар т килэ. Ул хэтерзэн дэ юйыла язган бер идке картинаны хэтерлэтэ: тэрэн Ьиллектэ, мук менэн капланган бик боронро монастырь ©йо эргэЬендэге кул буйында, хэтфэ улэн ©дтондэ, башына осло монах бурке кейгэн ап-ак сэсле бер йыуаш кар т балы к карм акл ап ул- тыра. Саф кук Й030 лэ, эденэн элЬерэгэн шыршылар 3а, камы ш лы кул дэ тып-тын. Тыныслык, ftoKOFa ofloFan Ьиллек...

Мечик куцеле шундай тэрэн йоко тынлыры н Иагына ту- гелме Ьуц?

Пика, ауыл дьячогы кеуек койлэп, узенен, кызылгвар- деец улы тураЬында Иойлэй: — Эйе-е... Минен янра кайтып инде ул. Э мин, элбит- тэ, умарталы кта ултырам. Ьуц, белэЬен, куптэн курешкэн юк, убештек — билдэле инде. Курзм, ул ницэлер куцел- Иез... — «Мин, атай, Читага китэм», — ти. «Ницэ улай?»— тим. «Унда, атай, чехословактар килеп сыккан», — ти ул. «Иэ, чехословактар булИа, ни булган?...— т и м .— Бында Fbrna йэшэ, кара, ниндэй хорриэт бында...» — тим. Дород© лэ шулай: минец ум арталы к ожмах шикелле ине: ул ка- йындар тиЬедме, ул ш ау сэскэгэ кумелгэн йукэлэр тиЬен,- ме... Бал корттары «б-з-з» дэ «б-з-з» килэ... Йэннэт инде!

Пика, башынан йомш ак к ар а буркен Ьалып, уны ку- лында ш атлы к менэн эйлэндергелэй.

— Ни хэл итэЬен,?.. ТСалманы бит!.. Тэки калманы... Китте лэ барзы... Хэзер бына умарталыкты ла колчактар таланы, улым да юк... Бына тормош!

Мечик унын, Ьойлэгэнен тьщларра ярата. Ура карттьщ Ьалмак, койл© тауышы, ашыкмай Fbrna кулдарын ихлас хэрэкэтлэндереуе окшай.

Лэкин барыИынан бигерэк ул «шэфкэтле туташ»тын,— сестраньщ — эргэгэ килгэнен ярата. Сестра б©тэ лазареттын. керен йыуа, ямауын ямай. Унда кешелэргэ к ар ата бик зур м©хэббэт барлыгы Ьизелеп тора, э ул Мечикка айырыуса ягымлы Иэм хэстэрле карай. Мечик, хэле якш ыра барран Ьайын, yFa ихласырак куз Ьала. Ул бер аз к©мр©рэк кэу- Зэле, акЬыл сырайлы, кулдары нисектер зуры рак куренэ. Ул узенэ генэ хас косло, тигезИез азым менэн йорой, т а ­ уышы Ъэр вакы т нимэлер вэрэзэ иткэн Иымак.

14
Закрыть