Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 139.

Ьэм, yFa асык к ап к а га карай юл курЬэтеп, у??эРе уныц артынан китте. Метелица эйлэнеп караманы, лэкин ике офицерзыц да арттан килгэнен Ьи^е. Улар сиркэу май^а- нына килеп сьгкты. Унда сиркэу старостаЬыныц бурэнэ ейе эргэЬенэ халы к йыйылран Ьэм улар Т0рл0 яктан ат- лы казактар менэн уратып алынрайны.

Метелица Ьэр вакыт кешелэр^е улар^ыц ботэ куцелЬе^ Ьэм вак-т0Йэк b i F b i - 3 b i F b i h b i , улар тирэЬендэге ботэ нэмэлэ- ре менэн яратмай Ьэм курэ алмаган кеуек хис ;итэ ине. К е­ шелэр мицэ карата ниндэй монэсэбэттэ булЬалар ?а, ми­ нец х ак та нимэ генэ ЬойлэЬэлэр §э, минец ©сон барыбер, тип уйлай ине ул. Уныц бер касан да дудтары булманы, Ьэм ул булдырырга ла телэмэне. Лэкин шуныц менэн бер­ гэ ул у? румерендэ эшлэгэн иц зур Ьэм иц моЬим эштэр?е, у^е лэ Ьи?мэдтэн, кешелэр хврмдтенд, Ьэм кешелэр есен, улар yFa карап горурланЬындар, ЬокланЬындар Ьэм уны данлаЬындар ©сон эшлэне. Хэ^ер ?э ул, башын кутэреп ка- paFac, бер aj икелэнгэн, Ьу^Ье^ тынып калган сыбар ке- йемле халы кты куреп алды Ьэм улар^ы ботэ йорэге менэн той^о. Май^анда малай^ар, йо^эрен к ур к ы у ба?кан кин- дер юбкалы катындар, би^экле яулы к ябынган к ы ^ а р , Ьурэттэге то^ло би^энгэн, йыйнак, бохтэ, б©зрэ сэсле ат- лылар бадып тора; улар^ыц йэшел си^эмгэ тошкэн озон­ овой кулэгэлэре йэнле шикелле хэрэкэтлэнэ. Метелица, йэнэ Ьурэн кояш нурзары менэн койоноп, Ьалкын кук йо- 3©ндэ Ьерэйеп торган 6opoHFO сиркэу комбэззэрен дэ к у­ реп алды.

Ул, тирэ-якта кыймылдаган, тын алган, яктырып ку- ренгэн йэнле, ба^ык Ьэм ярлы куренешкэ игтибар итеп, капыл шатланып, асылып китте лэ: «Бына ул кай^а!» — тип с а к кыскырып ебэрмэне. Ьэм ул йылгыр кэузэЬе ме­ нэн Ьыгыла-боголэ, йырткыс януар шикелле, ергэ тейер- теймэд ецел а^ымдары менэн тары ла шэберэк, иркенерэк атланы. Май^андагы Ьэр кеше yFa табан боролоп к а р а ­ ны Ьэм уныц йырткыстарзыкы кеуек ецел а^ымдарында, Ьыгылмалы, косло кэузэЬендэ ниндэй кос йэшэгэнлеген Ьиззе.

Ул хал ы к к а куз Ьалмайынса ю гары рак карап, лэкин уларзыц онЬоз катып тороузарын Ьи^еп, араларынан утте Ьэм сиркэу старостаЬы ейоноц болдоро янында туктапы. Офицерзар, уны урап утеп, болдорга менде.

Эскадрон начальнигы, yFa уз янында урын курЬэтеп: — Бында, бында мен, — тине.

Метелица, бадкысты бик ецел атлап, уныц янына ку- тэрелде.

Хэзер ул ботэ хал ы к к а бик якшы куренэ ине: тыгыз 139
Закрыть