Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 138.

— Ницэ ю к к а Ьейлэп TopopFa? — тип Метелица Fopyp Fbina йылмай^ы.

Эскадрон начальиигы Метелицаныц кан ойошоп к а т -’ кан, хэрэкэтЬе^ ша^ра йе^енэ бер нисэ секунд Ьынаулы карап: — Сэсэк менэн куптэн ауы ры ныцмы ?— тип Ьораны.

— Нимэ? — Взводный аптырап китте. Начальниктыц был Ьорауында мыдкыллап келоу ^э, хурлау 5а Ьи^елмэ- гэнгэ, э бары тик уныц ша^ра й姩 менэн генэ кы?ыкЬы- ныуына аптырап калрайны ул. Лэкин 6biFa тешонгэс, мы$- кыллап колоугэ, хурлаура Караганда ла нырырак асыуы килде: начальниктыц был Ьорауы yFa ике арала кешелек монэсэбэттэре булдырырра маташыу кеуек тойолдо.

— Ьин нимэ, бындагымы, эллэ берэй яктан килеп сык- тыцмы?

Метелица, кулдарын йозроклап, кызарып Ьэм уныц ©5- тенэ ташланыу^ан са к тыйылып калып, каты итеп, асыу- ланып яуапланы: — 'Куйыры^сы, гали йэнэптэре!..— Ул тары иимэлер эйтергэ телэгэйне, лэкин шунда уныц башына, э ысындан да ни осен хэ^ер бына был ерэнгес, тыныс, шешмэк й©?- ло, хэшэрэт, к ы ^ ы л т Ьакаллы к ар а э?эмде тотоп алып быумадка, тигэн уй килде. Был уй уны капыл шул тиклем билэне, хатта ул, башларан Ьу?ен эйтеп ботормэйенсэ, бер а?ым алга атланы ла кулдарын Ьелкеп куй^ы, Ьэм уныц ша^ра Й03О капыл тирлэп китте.

— ОЬо! — тип беренсе мэртэбэ рэжэплэнеп кыскыр^ы был к ар а кеше, бер а^ым да артка сикмэйенсэ Ьэм к у^ э- рен Метелицанан алмайынса.

Метелица, ку^ караларын ялтыратып, ни эшлэргэ бел- мэй туктап калды. Ш ул са к к ар а кеше кобураЬынан ре- вольверын сырар^ы ла уны Метелицаныц морон тобондэ йоротте. Взводный у^ен кулга алды, тэ?рэгэ табан боролоп, иде китмэгэн те^ле катып калды. Уны бик каты язалау- ?ар менэн янай-янай, револьвер менэн купме генэ куркы т- маЬындар, бвтенлэй иреккэ ебэрэбез тип в э р э з э итэ-итэ, дере^те Ьейлэп биреуен ни тиклем генэ ЬорамаЬындар, ул ауы5ынан бер Ьуз ?э сырарманы, хатта Ьорау алыусылар- Fa бер тапкыр ja башын да кутэреп караманы.

Ь орау алыу^ыц иц к ы ^ а н сарында экрен генэ ишек асылды, Ьэм унан кемдецдер о?он сэсле башы, ^ур, к ур кы у каты ш ацра куз^эре куренде.

— ЭЬэ! — тине эскадрон начальнигы. — Йыйылып та беттеге^ме? УлайЬа, Ьалдаттарра эйт, был егетте алып сык- Ьындар.

Ш ул у к ике казак Метелицаны ишек алдына сырар^ы 138
Закрыть