Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 137.

телица, уны ултереусе кешелэргэ уларзан куркмаранлы- Fbin, э, кирейенсэ, уларзы курэ алмаранлырын нисек кур- йэтер?

Ул был хакта якшылап уйлап та елгврмэне, тышта аяк тауыштары ишетелде, ишек келэйе шырырланы, йэм иртэнге йорролт, кесйез якты лы к менэн бергэ а?бар эсе- нэ лампадлы салбар кейгэн, мылтык адкан ике казак ки­ леп инде. Метелица, аяктарын йэйеп ба^ып, куззэрен кы- ?а тешей, уларра тараны.

Уны кургэс, казактар, ни эшлэргэ белмэйенсэ, ишек те- б©ндэ аптырабырак калды, — арттарыйы, тынысйызланып, моронон тартып куйзы.

— Эй^э, ятиаш, — тине, ахыр сиктэ, алдарыйы, асыу- йыз, хатта бер а? гэйепле йымак.

Метелица, серэш киэфэт менэн башын тубэн эйеп, тыш- к а сыкты.

Бер ни тиклем вакыттан йуц инде ул поп баксайынан карап торган сагында булмэ эсендэ кургэн, узенэ таныш булран к ар а папахалы, буркалы кеше каршыйында бадып тора ине. Ш унда у к кисэге тулы кэузэле матур, хуш ку- целле офицер 3а, Метелицага асыуйыз Fbma гэжэплэнеп карап, креслола йэйелеп ултыра. Метелица кисэ уны эс­ кадрон начальнигы тип уйлагайны. Хэзер, уларзыц икейе- нэ лэ ентеклэп KapaFac, Метелица, ниндэй^ер эйтеп ац- латкыйы? билдэлэр буйынса, эскадрон начальнигы тулы кэузэле, хуш куцелле офицер тугел, э буркалы офицер икэнен ацланы.

Буркалы офицер, ишек тебондэ бадып торран казактар- Fa карап, коро F b m a эйтте: — Китергэ момкин.

Улар, бер-берейен терткелэп, cbiFbin кнттелэр.

Начальник, Метелица алдына туктап йэм yFa хэрэкэт- йез куззэре менэн теклэп: — Кисэ йин баксал а ни эшлэнец? — тип, йэйэт кенэ йораны.

Метелица, узенэ ниндэй генэ йорау бирйэлэр 39, ул йо- payFa яуап алыу ©сон нимэ генэ эшлэтйэлэр 39, барыбер йораусыларзы кэнэгэтлэндерерлек яуап бирмэйэсэген бетэ киэфэте менэн курйэтеп, офицерзарзыц куз караш ына би- решмэйенсэ, бер йуз зэ ©ндэшмэйенсэ, атластай к ар а каш- тарын йизелер-йизелмэд кенэ йелкеткелэп, ура мыдкыллы карап торзо.

— Ьин ташла был ахмаклырыцды, — тине яцынан на­ чальник. Был йуззэрзе ул йис асыуланмайынса, тауышын кутэрмэйенсэ, лэкин Метелица куцелендэ хэзер нимэлэр барранын ацларан теуле эйтте.

137
Закрыть