Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 136.

xv. ес улем Метелица дур, гар ан ты Ьарайда ацына килде, — еуеш к а к ердэ ятканлыктан, иц тэудэ ул бетэ тэненэ уткэн ер Ьалкынын тойдо. Нимэ булганын шунда у к иденэ тешер- де. Тукмалыудан башы эле Ьаман шаулай, сэстэре кан ме­ нэн у к м а ш к а н ,— ул мацлайына ла, яцактарына ла кан ойошоп катканы н Ьидде.

Уныц башына ацкы-тицке килгэн беренсе фекер «касып булмадмы икэн?» тигэн уй булды. Метелицаныц, гумерендэ шул тиклем куп нэмэлэр кисергэндэн Ьуц, Ьэр эштэ уцыш- тарга елгэшеп, батырльгктар курЬэтеп, халы к араЬында дан кадангандан Ьуц бында ятыуына, — бындагы кеше­ лэр кеуек ятыуына Ьэм сереуенэ Ьис тэ ышангыЬы килмэ- не. Ул бетэ ЬараЙ5ы айкая сыкты, бетэ тишектэр5е кап- шап караны, хатта ишекте емереп маташты — эммэ эмэ- лен таба алманы... Ул Ьэр ердэ Ьалкыы, йэнЬе5 агаска ба­ рып тертелде, э ярыктар шул тиклем кескэй, хатта унан карап та булмай, — улар ке5ге тацдыц Ьурэн яктыЬын да сак -сак уткэрэлэр ине.

Ш улай 5а ул Ьаман темедкенде, ахыр сиктэ, бынан ко- толоудыц ысынлап та мемкин булмауын тамам ацлап, кул- дарын Ьалындырды. Ш уга тамам ышангандан Ьуц, уны йэшэу Ьэм улем мэсьэлэЬе кы5ыкЬындырмай башланы. Уныц бетэ куцеле Ьэм физик кесе бер нэмэгэ — уныц йэ- шэуе Ьэм улеме мэсьэлэЬенэн сыгып Караганда бик кес­ кэй булган, лэкин хэдер уныц есен иц меЬим мэсьэлэгэ эй- лэнгэн нэмэгэ тебэлде: ул, Метелица, бьша саклы бары тик йылгыр Ьэм дыуамал даны менэн шеЬрэт каданган М е­ 136
Закрыть