Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 134.

— Нимэ — минец. Минец турала hy? бармай. Ьин ни­ сек булЬац, мин дэ шулай, — hopan торган булаЬыц...

— Ю к, белэм. — Левинсон шундай йомшак, шундай ихлас итеп эйтте, хатта Бакланов беренсе тапкыр y F a h f - тибар менэн караны.

— 9 Ьин, тугаи, ябыктын, — тине Бакланов, котмэгэн- дэ уны кыдранып. — Ь акальщ Fbina калды. Мин Ьинен, урында булЬам...

Левинсон, рэйепле кеше Ьымак Ьурэн генэ йылмайып, уныц Ьуден булдерде: — 0йдэ эле, булмаЬа, йыуынып килэйек.

Улар йылга буйына тошто. Бакланов, ике кулдзген дэ Ьалып, йыуына башланы. Уныц Ьалкын Ьыудан кур км ауы куренеп тора. Тэне тада, T b i F b ig , койоп куйрандай, к ар а тутлы, э башы туцэрэк Ьэм балалардыкына окш ап тора. Башын йыуган сарында ул нисектер сабыйдар кеуек чшла- на — бер кулы менэн Ьыу коя, икеисеЬе менэн ышкый ине.

Левинсон кисэ Мечик менэн Ьойлэшеуен Ьэм шул Ьой- лэшеугэ бэйле фекердэрен иденэ тошордо. «Кисэ мин ни­ мэ тураЬындалыр бик куп Ьойлэнем, нимэлер вэгэдэ ит- тем, э хэдер удемэ лэ нисектер уцайЬыд»,— тип уйланы. Ул Ьуддэр, вэгэдэлэр хэдер yFa ялган булып куренгэигэ тугел, йэрни улар уныц куцелендэге ысын тойролардыц са- р ы л ы ш ы булмаранра тугел, — юк, улар ярайЬы у к дород, акыллы, кыдыклы фекердэр ине, лэкин шулай да хэдер, уларды иденэ тешоргэс, удендэ ниндэйдер асык билдэле булмаган ризаЬыдлык т о й р о Ь о Ьидде. «Эйе, мин бит yFa баш ка ат вэгэдэ иттем... Лэкин бында ниндэй дэ булЬа ядык нэмэнец булыуы мемкинме Ьуц? Ю к, мин быны богон дэ эшлэй алган булыр инем, тимэк, был эштэ Ьис тэ ул-был юк... Ш улай !булгас, эш иимэлэ Ьуц?.. Э эш бына нэмэлэ...» Бакланов, йыуынып ботеп, керле тадтамал менэн тэнен кыдарткансы ышкый-ышкый: — Ницэ йыуыимайЬыц Ьин? — тип Ьораны. — Ьыуы Ьалкын! Рэхэт!

Левинсон, Ьыу кырына килгэндэ: «...0 эш бына нэмэлэ, мин ауырыу, мин удемде кондэн- кон насарырак хис итэм», — тип уйланы.

HbiybiHFac, кайышын быуып ебэргэс Ьэм билендэ мау- зерыныц рэдэттэге ауырлыгын тойрас, ул шулай да уден тондэ бер ад ял иткэн Ьымак тойдо.

«Метелицага ни булды икэн?» Хэдер шул уй уныц йорэ- ген ойкэй ине.

Левинсон Метелицаны хзрэкэтлэнмэй торган кеше итеп Ьис тэ куд алдына килтерэ алмай; был кешегэ ул Ьэр ва- 134
Закрыть