Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 133.

дневальный. F o^otto, ул Метелицага Ьооланып 'карай, уныц мен0Н башоалар^ан К0М ьорурланмай ине, Л0кин хо?ер М е­ телица уьа ярайЬы у о 0Ш0ке кеше, уны ю о о а FbiHa взвод командиры итеп оуйгандар кеуек тойолдо. Метелица ке­ уек кешелор бота ер йе^ендоге рохотлектор менон лоззот- лонеп ягканда, дневальныйзыц бында, тайгала, михнзт си- гоЬе килмоне, локин ул, етерлек собоптзр булмаганга, Л е ­ винсонды 6o p c o p F a батырсылыо итмоне, Баклановты Fbi- на уятты.

Бакланов, йооо аралаш бер нзмо ацламайынса, куз?о- рен аоайтып урынынан к у в а л д ы : — Ним0?.. "Кайтманымы?..— Эле йоооЬонан бетенлой уянып етмогон булЬа ла, Иу^ец нимо тураЬында барранын ацлап, оапыл /куроы п оысоырып ебор^е:— Нисек инде оайтманы?.. Ю х, Ьин, туган, ташла, уныц оайтмауы мем­ кин тугел... Ah, эйе! УлайЬа, уят Левинсонды. — Ул урыны­ нан Ьикереп тор^о, бик тщ гено оайышын быу^ы Ьом, оаш- тарын йыйырып, 'капыл Ьагайып, ендошмо? булды.

Левинсон, ни тиклем оаты йооларан булмаЬын, уз фами- лияЬын ишетеу менон ку^ орен асты Ьом тороп ултыр?ы. Дневальныйга Ьом Баклановой оарап алгас та ул Мете- лицаныц оле оайтмагаылыгын Ьом отрядоа юлга cbiFbipFa куптон ваоы т етконен ацланы. Эле ул у?ен шул тиклем арыган Ьом йонсоган итеп той^о, уныц шинеле менон ба- шынан у о тереиеп ягкыЬы Ьом, Метелица тураЬында ла, у^енец Ьы^ланыу^ары тураЬында ла онотоп, яцынан йо- ooFa талгыЬы килде. Локин инде ул шул минутта уо, ерго те?лонеп, шинелен дугалап теро-теро, Баклановтыц шом­ ло Ьорау^арына ооро Fbrna, вайымЬы? тауыш менон яуап биро ине.

— Нимо булган ул тиклем? Мин шулай булыр тип уй- лагайным да... Билдоле, бе? уны юлда осратырбы?.

— Эгор осратмаЬао?

— ОсратмаЬаомы?.. "Кара оле, шинелде бойлорлек за­ пас ебец юомы?

Дневальный йоолап ятоан кешелорго аяьы менон тер­ то-терто оысоырзы; — Тор, тор, я лоау бейо! Д аеш ь ауылды!..

Улон араЬынан партизандар^ыц т у ^ а н баштары оал- оына Ьом йооо аралаш сы ооан беренсе Ьугенеу Ьу^^оре дневальный едтено яуа, — хойерле саотар?а Д убов бындай Ьугенеу^ор^е «иртонге f h 6 o j o t » т и п атай торрайны.

— БетоЬе ло асыулы, — тине Бакланов, уйланы п.— Аш агылары кило...

— Э Ьинец? — тине Левинсон.

Бакланов оаш тарын йыйыр^ы: 133
Закрыть