Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 132.

йе^гэ-йе? осрашты, — унын, артында тары ике кеше бар ине.

Метелицара ocpaFan кеше, ергэ са к кына шыуып теш- мэй калган шинелеы тотоп калып, рэжэплэнеп Ьораны: — Ьин ни эшлэйЬец бында?

Метелица бер ситкэ Ьикерде Ьэм к ы уак тар араЬына ташланды.

— Тутста! Тот уны! Тот! Бында!.. Эй!.. — тип, бер юлы бер нисэ кеше акырып ебэрзе. Уныц артында бер-бер арт- лы кослв мылтык тауыштары яцрыраны.

Метелица, к ы уак тар араЬында буталып, фуражкаЬын юралтып, йэн-фарманра алга йугерде, лэкин инде тауыш- тар кайдалыр алдан ишетелэ, э урамда котороноп эттэр 0рэ ине.

Кемдер кулын Ьудып Метелицара табан ташланды: — Бына ул, тот! — тип кыскырзы. Пуля к о л а к тобонэн Ьы^рырып утте. Метелица ла атты. Ура карай йугереп кил- гэн кеше Ьорлогоп й ы р ы л д ы .

Y?en элэктереудэренэ ысынлап та Ьуцры минуткаса ышанмаган Метелица тантаналы тауыш менэн: — Ю к, тота алмадЬыц!.. — тине.

Лэкин дур Ьэм ауыр кэудэле берэу арттан уныц ©дтонэ Ьикерде, уны й ы р ы п , ергэ бадты. Метелица кулын ыскын- дырырра тырышты, лэкин башына бик каты Ьуктылар, Ьэм ул Ьецгэдэп т©шт0...

Унан уны туктауЬыд тукманылар, хатта ацын юралт- к ас та ул тегелэрдец бэргелэудэрен тойдо...

* * * Отряд йоклаган удэндэ элегэ карацры Ьэм еуеш бул­ Ьа ла, Хаунихедза артындагы кыдрылт-Ьары аралыктан ко- яш куренде, тайга одтондэ бурЬыу еде ацкытып торран код- го кон тыуды.

Аттар янында йокомЬорап ултырган дневальный йоко аралаш алыдта пулемет тыкылдаган Ьымак тонок тауыш- тар ишетте Ьэм, винтовкаЬын тотоп, урынынан Ьикереп тордо. Тыцлап караЬа, йылра янындагы к ар т ерек арасын тумыртка сукый икэн. Дневальный Ьугеиеп алды Ьэм, Ьал- кындан бор0Ш0п, йыртык шинеленэ нырырак тороноп, ак- ланга сыкты. Б аш к а бер кем дэ уянмаран ине эле: кеше­ лэр бер нэмэ ишетмэйенсэ, онотолоп, идрэп йоклай. Тик яцы тыуып килгэн К0ндэн Ьис бер нэмэ ©мот итмэгэн ас Ьэм йонсоган кешелэр генэ шулай йоклай алалар ине.

«Э взводный Ьаман юк... КурэЬец, т ы р ы н ы п , берэй ©й- дэ идрэп яталыр, э Ьин бында ас ултыр», — тип уйланы 132
Закрыть