Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 131.

очко Ьы^ылды Оит инде... Белэбе? бе? h ejje! — Ьом ул, юрый ягымлыланып, бармагы менэн хэйлэкэр генэ яиап куй^ы.

«Бына кэбэхэт», — тип уйланы Метелица.

Поп ялкау киэфэтле офицерзан: — Ah, he? 59 пасмы ни оле? — тип топсонде. — Рэхим итеге?, едтэмэ к эр ттэр ,— тине ул к ар а папахалыга Ьом кэрттэр^е асмай Fbma yFa тоттор^о.

Бер минут самаЬы улар кэрттэрен шап та шоп едтэлгэ бэр?е, ахырза, к ар а папахалы отторгас, уйын тукталды. Метелица, китергэме, эллэ бер а? кетергэме икэнен белмэ- йенсэ: «Э у?е эллэ кем булып кылангайны, балык ку?»,— тип ерэнеп уйлап алды. Лэкин ул китэ алманы, сонки от­ торгай офицер, урынынан тороп, тэзрэгэ табан боролдо Ьэм хэрэкэтЬе?, куркыные, уткер куззэрен Метелицага тобэгэн шикелле булды.

Тэзрэгэ арты менэн ултырган офицер ул арала кэрттэр- Зе аралаштырырга тотондо. Бик ук ологаймаган карсы к- тар нисек Ьэуетемсэ генэ гибэ^эт кылЬа, был да кэрттэрзе шулай ашыкмайынса аралаштырзы.

Я л к ау киэфэтле офицер, ауы^ын асып и?нэй-иднэй: — Нечитайло кайтмай бит эле, — тине. — Эше уцган булЬа кэрэк. Мин дэ уныц менэн китЬэм, Ьэйбэт булаЬы икэн...

П апахалы офицер, тэзрэнэн кире боролоп: — Икэулэпме? — тип Ьораны Ьэм йо^он Ьыгып е?тэ- не: — Сы?ар ине ул!

— Васенкамы? — тип, поп кайтарып Ьораны. — У-у... ике иргэ генэ сы?арлык катын ул!.. Беззец бында бер бик таза псаломщик бар ине. Уныц тураЬында Ьейлэгэйнем бит инде мин Ье?гэ... Лэкин Сергей Иванович быга риза бул- мад ине. Ьис тэ риза булма? ине... БелэЬегезме, кисэ ул мицэ сер итеп кенэ нимэ эйтте? «Мин, ти, уны узем менэн алып китэм, ти, yFa ейлэнеузэн дэ куркмайым, ти, мин, ти...» Ой!..— тип, поп, усы менэн ауы^ын каплап, капыл кыекырып ебэрзе Ьэм акыллы куззэрен хэйлэле ялтырат- ты. — Бына хэтер тиген! Ьис тэ Ьейлэргэ телэмэгэйнем, яцылыш эйтеп ташланым бит. Эйттем дэ беттем, узенэ ге­ нэ еткерэ курмэге?! — Ьэм ул, кур ккандай , кулдарын бол­ таны. Гэрсэ бетэЬе лэ уны ысын куцелдэн Ьейлэмэгэнен, Ьэр Ьузе, Ьэр хэрэкэте менэн уларга окш арга тырышыуын, Метелица шикелле ук, куреп торЬалар 3а, был хак та yFa береЬе лэ эйтмэне, бетэЬе лэ келештелэр генэ.

Метелица эйелеп, кырын гына сигенэ-сигенэ, тэзрэ яны- нан китте. Ул аркыры яткан аллеяга боролган гына ине, казак шинелей ицбашына гына Ьалган бер кеше менэн 131
Закрыть