Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 130.

артында бадып тора, булмэлэ Ьойлэнгэн Ьуззэрзе комЬоз- ланып тьщлай Ьэм идендэ тоторра тырыша ине.

Булмэлэ дурт кеше ине. ДуртеЬе лэ, турзэге ©дтэл ти- рэЬенэ ултырып, кэрт уйнай. Ун, якта кы^ка буйлы, уй- нап торган кузле, сэсен майлап тараран карт поп ултыра; ул, ябык, бэлэкэй кулын едтэл ©дтондэ етез генэ йеретоп, уйынсыктай кы^ка бармактары менэн кэртте шым Fbrna ©лэшэ лэ кэрттэр алтына KapapFa тырыша; myFa курэ унын, янында Метелицаиа арты менэн ултырган кеше олэшел- гэн кэрттэрзе алганда к у р к а -к у р к а карай Ьэм уларзы, aiiibiFbin, шунда у к одтэл алтына йэшерэ. Ауы^ына тороп- кэ кап кан матур, тулы кэузэле, ялкау киэфэтле Ьэм ку- рер кузгэ мэрхэмэтле кеше кеуек тойолган бер офицер тэз- рэгэ карап ултыра, — Метелица уны, тулылыгына карап булЬа кэрэк, эскадрон начальнигылыр тип уйланы. Лэкин тора-бара Метелица, ни ©сон икэнен узе лэ ацламайынса, кэрт уйнаусыларзыц дуртенсеЬе менэн ныгырак кы^ык- Ьынды. Ул акЬыл, T05I1O3 сырайлы, шешмэк йозло, хэрэ- кэтЬез керпекле кеше ине; башына к ар а папаха, одтонэ погонЬыз бурка кейгэн, кэртте едтэлгэ ташлаган Ьайын, буркаЬын тартып куя.

Улар Метелица коткзнсэ тугел, э иц ябай Ьэм кы^ык- Ьыз нэмэлэр хакы нда Fbrna гэплэшэ: Ьойлэгэн Ьуззэренен яртыЬынан артыры кэрт тураЬында ине.

М етелицага арты менэн ултырганы: — ЬикЬэнгэ уйнайым, — тине.

"Кара папаха кейгэне: — A3, иали йэнэптэре, а^ырак, — тине. Унан эре генэ ©£тэп куй^ы: — Й©з, карап та тормайым.

М ыкты кэузэле матур офицер, куззэрен кы^а тошоп, кэрттэрен тикшерзе лэ, ауызынан торопкэЬен алып, Й03 39 бишкэ тиклем кутэрзе.

БеренсеЬе, одтэмэ итеп алган кэрттэрен кулына тот- кан попка табан боролоп: — Мин пас *, — тине.

"Кара папахалы коломЬорэне: — Ш улай булыр тип уйлагайным да...

БеренсеЬе, акланган Ьымак, поптан изгелек ©мот итеп: — Рэтле кэрттэр элэкмэгэс, мин гэйеплеме ни? — тине.

Поп, куззэрен йомоп Ьэм кеткелдэп колоп, был колоуе менэн матур офицерзыц уйыны шэп тугел икэнен ацлатыр- Fa телэгэндэй, шаяртып: — Азлап кына, азлап кына, — тине. — Ике Й03 39 ике 1 П а с — уйнамайым, был уйынга катнашмайым мэрэнэЬендэ.

130
Закрыть