Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 13.

Мечик аптырап жалды.

— Нимэ? Нимэ?.. Унда бит «максималистар» тигэн..> Ужып icapaFbi^ эле, иптэш!

— Тенте-ге?!..

Бер нисэ минуттан Ьун, тужмалган Ьэм жоралЬы^лан- дырылган Мечик бурЬыж тиреЬенэн тегелгэн о^он папаха- лы, ©теп алырлыж жара ку?ле кеше алдында ба,дып тора ине.

— Улар ацлап бетермэне... — тине Мечик, калтыранып Ьулжылдай-Ьулжылдай, тотлора-тотлога.— Унда бит «мак­ сималистар» тип я^ылган... Иртибар итеге? эле, зинЬар...

— Йэ эле, бир эле жары^ы.

О^он папахалы кеше путевкара текэлде.

Йомарланып бвткэн жары? уньщ ку? жарашы а?тында тетэй башланы те^ле. Унан ул жарашын матросжа йу- нэлтте.

— Алйот... — тине ул жаты Fbma. — КурмэйЬенме ни: «максималистар» тигэн бит.

Мечик, шатланып, жысжырып ебэр?е.

— Бына бит, шулай шул!.. Максималистар, тип эйттем бит мин Ье^гэ! Был бит бетенлэй бангка...

— Тимэк, южжа тужмаран булып сырабы?. — Матрос кун.елЬе?лэнеп китте. — Бына рэжэп!

Ш ул кендэн башлап Мечик отрядтын, тулы хожужлы арзаЬына эуерелде.

Эйлэнэ-тирэЬендэге кешелэр уньщ хыялындагы герой- ^apFa бер ?э ожшамай ине. Был кешелэр бысрарыраж та, бетлерэк тэ, жаты йорэклерэк тэ Ьэм рыяЬы^ыраж та. Улар бер-береЬенен, патрондарын урлай^ар, важ-тейэк ©сен дэ эсе итеп Ьугенэлэр, бер ки$эк май ©сон жанра тузышып Ьу- рышалар. Улар терлесэ сэбэп табып Мечикты мыдкыл итэ- лэр, уныц жаласа тегелгэн пинжэгенэн дэ, дер©£ итеп Ьей- лэуенэн дэ, винтовка та^арта белмэуенэн дэ, хатта тешк© аш важытында бер жа?ажтан кэм икмэк ашауынан да ке- лэлэр.

Иллэ мэгэр былар китаптары кешелэр тугел, э ысын, тере кешелэр ине.

Мечик хэ?ер, тайганьщ тын ажланында ятжанда, шу- лар^ьщ бетэЬен дэ яцынан бер тапжыр башынан кисер?е. Ул уценен, отряджа килгэн сажтагы ин, яжшы, бер жатлы, эммэ ихлас хистэрен жы^ганды. Хэ?ер у? тирэЬендэге ке- шелэр^ец уны жарау^ары, тэрбиэлэу^эре Ьэм yFa жарата булган мехэббэттэре, тайганьщ йожомЬораран Ьиллеге унын, куцеленэ айырыуса тэьдир итэ ине.

Госпиталь ике шишмэ бергэ жушылган ер?э урынлаш- жайны. Урман буйында, тумыртжа aFac сужыран ер?э, зэн- 13
Закрыть