Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 129.

Метелица, айгырын тышаулап, малай менэн йаубул- лашты ла йылга буйындагы й у к м а к к а теште. Ул карац- FbiFa инеп ку??эн юралрансы, малай унын, артынан кайры- лы йе? менэн карап калды. Ярты с э р э т т э н Ьун, инде М е­ телица ауыл янында ине. Ь у к м а к уцра боролдо, лэкин Метелица, квтоусе малайдыц кэцэше буйынса, крэдтиэн- дэр?ец баксаларын каймаларан кэртэлэргэ барып тертел- гэнсе сабылран болондан бар?ы, унан кэртэ буйлап китте. Ауыл йоклай ине инде; уттар йунгэн; буш Ьэм тынып кал- иан баксалар?ары кескэй генэ ей?эр?ец йалам тубэлэре йондо??ар яктыйында беленер-беленмэд кенэ куренэ; йэ- шелсэ баксаларынан яцы кадылган еуеш ер еде ацкый.

Метелица, ике ты кры кты утеп, есенсейенэ боролдо. Эт- тэр, у??эре ук к ур ккан дай , рыжлак тауыштары менэн ©реп, о?атып калды, лэкин ypaMFa бер кем сыкманы, yFa бер кем дэ ендэшмэне. Бында халыктыц бетэ нэмэгэ — сит- ят кешелэрдец урамда йереу?эренэ лэ, ни телэйэ шуны эш- лэу?эренэ лэ кунегеп беткэнлеге йи?елеп тора ине. Ко? кендэрендэ иэ^эттэ ауылда туйдар уткэрелеугэ карам ад­ тан, шыпырт кына йвйлэшеп ултырыусы рашиктар ?а ку- ренмэй: курэйеи, быйыл к©? карацры ситэн буйдарында бе- рэу ?э уденец йейеклей© менэн ултырмай.

К етеусе малай эйткэн билдэлэр буйынса, ул, сиркэу тирэйендэ эйлэнеп йерей-йерей, йэнэ бер нисэ тыкрыкты утте йэм, нийайэт, поп баксайынын, буяулы коймайы эр- гэйенэ килеп етте. (Эскадрон начальнигы поп йортонда то­ ра ине). Метелица б акса эсенэ ку? йалды, як-ярына кара- нып, бер а? тыцлап тордо йэм, шиклэнердэй нэмэ йидмэ- гэс, тауыш-тынйыд рына койма аша йикерде.

Б ак са куйы, шырлык ине, лэкин инде япрактар койол- FaH. Метелица, йерэгенен, дардлап тибеуен туктатырра ты­ рышып, тын да алмайынса тиерлек, тепкэрэк утте. "Куйы вак арастар капыл бетте, ул аллеяра барып сыкты, йэм йул якта, егерме сажиндар самайы ситтэрэк, утлы тэдрэ куренде. Ул асык ине. 0 й эсендэ кешелэр ултыра. Тигед, акйыл якты лы к йыдаты ердэге япрактар ©дтендэ ята, бо- та к остары яктыртылган алма агастары алтын тедле сэ- йер генэ йылтырай.

Метелицаныц яцактары тартышып куйды. «Бына ул!» — тип уйланы йэм иц дыуамал батырлыктариа этэ- реусе куркыуйыд, зарур тойроларра бирелеудэн бетэ тэне яна башланы: был якты булмэлэге кешелэрдец нимэ ха- кында йейлэшкэндэрен тыцлаудыц кемгэ булйа ла кэрэге бармы, юкмы икэнен уйларан сарында у к инде ул тегелэр- дец йуддэрен тыцлап бетермэйенеэ бынан китмэйэсэген бел- де. Бер нисэ минуттан инде ул тэдрэ янындары алмарас 129
Закрыть