Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 128.

тип бога?ы буйлап ьшланы ла бик ашагыЬы килеуен тик хэ?ер генэ Ьи??е.

Малай картуфты урталай Ьындыр?ы ла, yFa бер а? ер- гелэп, яртыЬын кабыгы-ние менэн кабып ебэр?е, теле 09- Т0ндэ эйлэндергелэне лэ, йока колактары н Ьелкетэ-Ьел- кетэ, бик тэмлэп сэйнэргэ тотондо. Сэйнэп бэтэргэс, Мете- лицага караны, унын, куцелле кеше икэнен эйткэндэге Ьы- мак, Ьэр бер Ьу?ен ишетелерлек итеп: — Етем малай мин, етем калганга ярты йыл 'була ин­ де бына, — тине. — Атайымды казактар ултер?е, эсэйемде лэ ултер?елэр, агайымды ла...

— Казактармы? — Метелица yFa табан ынтылып куй- ?ы.

— Улар булмай, кем булЬын тары? Харап куп кешене ултер?е улар. Иортобо??о ла яндыр?ылар, эле бе??екен генэ тугел, ун икелэп йортто, шунан дэ кэм тугел. Ай Ьа- йын килеп китэлэр, хэ?ер ?э бына кы рклап кеше тора. Э бе??ец арттары волослы ауылда, Ракитной?а, унда инде бер по(лк йэй буйы тора. Ух, которалар 5а Ьуц! Ал инде кар­ туфты, аша...

— Нисек Ьуц he? улай, касмайЬыгы? ?амы? Ана урма- ныры? ниндэй... — Метелица урынынан бер а? калкынып куй?ы.

— Урман булЬа ни? Урманда иумер йэшэп буламы ни? ЕтмэЬэ, унда Ьа?лык бит — керЬэц, cbiFa алмадйыц, убып кына ала торган...

Метелица у?енец шулай фараз итеуен хэтерлэп: «Доро? уйлаганмын икэн»,— тине у?-у?енэ.

— Бына нэмэ, — тине ул, урынынан тороп, — атымды карал тор эле Ьин, э мин йэйэулэп кенэ ауылга барып кайтайым. Курэм, бында Ье??эн ат Ьатып алыу тугел, хат­ та акты к атыцды тартып алыр?ар...

М алай капыл куцелЬе?лэнеп китте: — Ницэ бик ти?? Ултыр эле!.. — тине Ьэм урынынан тор?о. М етелицага ялбарыулы, дымлы ?ур ку??эре менэн карап, кы?ганыс тауыш менэн ацлатып бир?е: — У?емэ ге­ нэ куцелЬе? мицэ бында...

— Ярамай, туган, — тип, Метелица кулдарын йэйеп ебэр?е, — карацгы сакта караш тыргылап калы рга кэрэк... Мин ти??эн эйлэнеп кайтырмын, э айгыр?ы тышаулайык... Улар?ыц иц ?ур башлыктары кайЬы йортта тора Ьуц?

М алай эскадрон начальнигы ториан йортто нисек та- бырга Ьэм yFa баксалар артынан нисек барырга икэнен ©йрэтте.

— Э эттэр купме Ье??э?

— Эттэр — етерлек, тик улар у^ал тугел.

128
Закрыть