Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 127.

"Карай торгас, ул, кузэтеу$эренец тамам булыуын бел- дергэндэй, hap Ьу?ен айырым-асыж итеп: — Бик кунелле кеше икэнЬец Ьин, шайтан, — тине.

Метелица келемЬврэне: — Минме? Мин, тутан, шундай куцелле кеше инде...

— Э мин тэу^э журжжайным,— тип, малай йэшермэй эйтеп бир^е. — Бында бит мин аттар менэн. Э мин картуф бешерэ инем...

— Картуф? УныЬы шэп!.. — Метелица, те?генен жулы- нан ебэрмэйенсэ генэ, малай янына улты рзы .— Кайман алаЬыц Ьуц Ьин уны, картуфты?

— Бына Ьицэ Ьорау, жай^ан алаЬыц, имеш... Бында ул тулып ята!.. — тип, малай жулдары менэн тирэ-яжты кур- Ьэтте.

— УрлайЬыц, тимэк?

— Урлайым... Бир атыцды, у?ем тотоп торайым... Ай- fырмы эллэ? Ю к, агай, ысжындырмайым, журжма...— М а ­ лай, матур буйлы, ябьгк, эсе ецолоп ингэн, мускулдары Ьи- §елеп торган айгырга тэжрибэле к у^ эр е менэн жарап: — Ьэйбэт aftFbip икэн, — тине. — Э Ьин у?ец жай^ан Ьуц?

— Айгырым насар тугел... — тине Метелица. — Э Ьин жай?ан?

М алай уттариа жарай курЬэтте: — Ана унан... Бе§?ец Ханихеза ауылы ул... Йе? егерме йорт бажыр бер тин те^ле ята, — тип, ул, кемдецдер Ь у^ э- рен жабатлап, сертлэтеп текер^о.

— Шулай... Э мин тау артындагы Воробьевканан. Б эл­ ки, ишеткэнец дэ бар^ыр?

— Воробьевканан? Юж, ишеткэнем ю ж — алыдтыр, мо- FafibiH...

— Альф.

— Э бе?гэ ницэ килдец?

— Нисек тип эйтергэ инде... Ьейлэй башлаЬац, туган, бик о?аж. Ь е ^ е ц ауылдан аттар Ьатып альфиа уйлайым мин; Ье^зэ аттар бик куп ти^эр... Мин, туган, аттар^ы бик яратам, — тине Метелица бик хэйлэле ышандырып, — F y - мер буйы аттар кеттем, тик шуныЬы — кешелэр^екен...

— 0 мин у5 аттарымды котэ тип уйлайЬыцмы эллэ? Ху- ж а аттары... — М алай, ец осонан бысранып боткэи ябыж жулын сырарып, сыбыртжы Ьабы менэн колде ажтарырга тотондо; унан жара картуфтар, танаузы !жытыжлап, бер-бер артлы тэгэрлэп сыжты.

— Бэлки, aniaFbm килэлер? — тине малай. — Икмэгем дэ бар, тик куп тугел...

Метелица сер бирмэне: — Рэхмэт, мин эле генэ ашарайыым — бына бынан! — 127
Закрыть