Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 126.

эсенэн гэйепле, кызганыс булып Ьерэйеп сы ккан нескэ муйынын кургэс, тынып калды.

— Ницэ бадып тораЬы ц?..— тине Метелица уцайЬызла- нып тшна. — Ш ерлэиецме эллэ? Ah, Ьин, сэпсек, сэпсек, бы­ на тагы бер а х м а к ! — тип, ирекЬеззэн тупад бер ягымлы- лы к менэн Иейлэнергэ тотондо. Уныц кешелэр менэн бер касан да былай Ьейлэшкэне юк, тик аттариа гына шулай ендэшэ ине. — Балкан да каткан!.. Тапалып калЬац Ьуц?.. Бына тинтэк, эй! — тип, ул бетвнлэй ирэбелэнеп китте. Был малайцы Ьэм уныц алама кейем-Ьалымын куреу унда нин- дэй^ер кызганыс та, келке лэ булган балалы к тойголарын уятты... Малай, куркыуынаы са к -са к тын алып, кулын те- шер?е.

Ул зурзарса киэфэт менэн иркен Ьойлэшергэ телэгэн- дэй, шулай 3а бер аз шэрлэй Т 0 ш © п : — Э ницэ узец газраил кеуек минец 0?кэ менеп килэ- Ьец? — тине. — 'КуркырЬыц да шул — мин бит бында ат­ тар менэн...

Метелица, к 0 Л 0 м Ь е р э п : — Атта-ар менэ-эн? — тип Ьуззы. — ^Кара Ьин уны! — Ул, биленэ таянып, кэузэЬен ар тк ар ак сацкайтты Ьэм, куЗЗэрен кыда тэиюп, йылтыр, йылгыр каштарын са к кы- на Ьикертеп, малайга кызыкЬынып караны. Ьэм шундай каты, шундай якшы, нескэ Ьэм шат тауыш менэн К0л©п ебэрзе, хатта былай кэлэ алыуына узе лэ гэжэплэнеп куйзы.

М алай ышанмайынса, уцайЬызланып, моронон тартып куйзы, лэкин бер зэ куркы ныс нэмэ ю к икэнен, э, киреЬен- сэ, гэжэп кы зы к, куцелле хэлгэ осрауын Ьизеп, мацлайын шундай йыйырзы, хатта мороно 0?кэ кутэрелде, Ьэм ул да балалариа хас нэзек тауыш менэн сыцлатып К0л©ргэ то­ тондо. Метелица был котолмэгэн хэлдэн тагы ла к аты р ак шыркылданы, Ьэм улар икеЬе лэ, бер-береЬен ирештергэн Т0дл0, шулай бер нисэ минут колошто: Метелица эйэрен- дэ ултырган килеш, ут яктыЬында тештэрен ялтыратып, эле артка, эле алга сайкалды, э малай ергэ кулдары ме­ нэн таянып ултырган да пырхылдаган Ьайын ботэ тэне менэн артка ташлана ине.

Ахырза, Метелица, ©зэцгенэн аягын сыгарып: — Ай-Ьай, колдороп эсте катырзыц да Ьуц! — тине. — М эзэк малай икэнЬец Ьин, ысынлап та... — Ул, атынан Ьи- кереп Т0Ш0П, кулдарын утка Ьуззы.

Малай, к0Л0уенэн туктап, тагы ла гэлэмэтерэк нэмэ к0ткэндэй, тегегэ етди, ш атлыклы киэфэт менэи бак- кайны.

126
Закрыть