Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 125.

кап -кара булып Ьерэйгэн сусак тау^ар араЬына кы$ыл- Райны.

Метелица, эйэренэ Ьикереп менеп, яцынан юлга сык- ты. Был юл буйлап куптэн йерелмэгэн икэн, myFa курэ ар­ ба э ^ э р е улэн apahbinan сак беленеп тора. "Карацрыла нес- кэ кайындар Ьунгэн шэмдэр?эй тонок кына йылтырай.

Ул к ал к ы ул ы к к а менде: Ьул якта кар а сусактар те^- мэЬе, меЬабэт йырткыс Ьырты кеуек бекрэйеп, Ьаман Ьу- ?ыла; йылга шаулай. Ике сакрым самаЬы алыдлыкта, йылга буйында булырга кэрэк, бер у са к яна, — был усак yFa котоусе сагындагы куцелЬе? яцгы? тормошон хэтерлэт- те; унан арырак, юлды кидеп утеп, ауылдыц тонок утта- ры те?елеп киткэн. Уц яктагы сусактар, бер ситкэ боро- лоп, кугелйем карацры лы к эсенэ инеп югала: ул якта ту- бэнлек китэ. КурэЬец, унда йылганыц элекке у^эне ята; шул йылга у^эне буйлап шыкЬы^ к ар а урман Ьу^ылып киткэн.

«Унда Ьа^лык булЬа кэрэк», — тип уйланы Метелица. Ул ешоп китте: тоймэлэре о^олгэн, ягаЬы асылып торган гимнастерка е?тенэн Ьалдат фуфайкаЬы кейгэн Ьэм уныц да тушен ыскындырып ебэргэйне. Баш та ул ут янына ба- pbipFa булды. Кэрэк булЬа-нитЬэ тип, револьверын кобура- hbmaH сырарып, фуфайка а^тындагы кайышына кыдтыр- §ы, э кобураЬын эйэр а^тындагы сумкага тыкты. Винтов­ ка алмагайны ул. Хэ^ер инде ул бадыу^а эшлэусе крэд- тиэнгэ окшап калды: герман Ьугышынан Ьуц куп кенэ крэдтиэндэр шулай Ьалдат фуфайкаЬы кейеп йерой ине.

Ул у с а к к а етеп кенэ килэ ине, капыл карацгы ла бер ат борсолоп кешнэп ебэр^е. Метелицаныц айгыры ашкы- нып алга ынтылды, бетэ кэузэЬе менэн калтыранып, ко- лактарын кайсылап, дэртле Ьэм у?эк е?гес тауыш менэн яуап кайтар^ы. Ш ул у к мэлде у са к янында бер шэулэ кыймылданы. Метелица атына камсыЬы менэн каты итеп Ьы^ырыуы булды, ат урэ калкты .

У с а к янында к ар а башлы ябык кына бер малай, к у р ­ кы у баркан ку^ эр ен акайтып, бер кулына сыбырткыЬын тотоп, Ьалынып тешкэн ецле икенсе кулын Ьежумдэн Ьак- ланган кеуек югары кутэреп ба^ып тора ине. Аягында са- бата, едтендэ буйына Караганда бик о?он щ ке пинжэк, йыртык салбар. Билен сус бау менэн быуган. Метелица afiFbipbiH малай^ыц янында у к туктатты, уны с а к тапат- май калды. Ул каты, тупа? итеп нимэлер кы скы ры рга ла уйлагайны, лэкин капыл у? алдында кото оскан, Ьалынып тешкэн ецле, те^ остары куренеп торган йыртык салбар- лы малайцы Ьэм уныц ицбаштарындагы йыртык пинжэк 125
Закрыть