Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 124.

XIV. МЕТЕЛИЦА РАЗВЕДКАМ»!

Метелицаны разведкага ебэргэндэ, Левинсон yFa нисек кенэ булЬа ла богон тондэ эйлэнеп кайтырга кушты. Л э ­ кин взводный бара торган ауыл Левинсон уйлаганга К ара­ ганда ш актай алыдырак ине. Метелица отрядтан кондод- го C9F9T дурттэрдэ сыгып китте, эйэре одтендэ йырткыс кош тай эйелеп, нескэ морон тишектэрен карш ы елгэ бик кин, Ьэм ецел куйып, айгырын кыдганмай кыуды. Ауыр Ьэм эс бошоргос б и т кондэн Ьуц шулай котороноп сабыу- дан идергэн кеуек ине ул. Лэкин улэндэре кыштырлап тор­ ган кедго ochog-кырыйЬыд тайга, ботоп барган кондоц Ьал­ кын, моцЬоу яктылыгы уныц артынан калманы, бергэ сапты. Ахыр сиктэ, ул тайганан сы кканда, ботонлэй ка- рацгы тошто. Ул тубэЬе ишелеп тошкэн, идкергэн, серегэн, инде куптэн ташландык хэлендэ икэнлеге куренеп торган бер умарта ойо янында атын туктатты.

Метелица атын бэйлэне лэ, кагы лы у менэн таралып китергэ торган серек бура ситтэренэ йэбешэ-йэбешэ, серек агастар, эсегэн улэндэр еде ацкып торган карацгы тишек- кэ тошоп китеу куркынысы адтында, бер мойошкэ урмэ- лэп менде. Ул бер ад Ьыгыла тошоп, аяктарына ныклап бадты, куддэрен карацгы га теклэп, тирэ-йунгэ к о л а к Ьалып, тынын да алмайынса, ун минутлап карай тордо: был вакыт- та уны карацгы урман шэулэЬенэн айырып булмаганга, ул йырткыс к ош к а окшап куя ине. Уныц алдында караЬыу кэбэндэре, вак-вак урмандары менэн шыкЬыд уйЬыулык ята. Ул тонок йондодло кук кабагы адтында ике яктан 124
Закрыть