Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 123.

шелэргэ ид киткес куп зарар килтергэнлеген ацланы... Ю к, ундай коштарра мохтаж тугел ине инде ул хэдер! Ул м а­ тур кош тар тураЬында куцелендэ Ьакланган хэрэкэтЬед, лэззэтле Ьагыштарды, шундай ялган экиэттэр менэн тэр- биэлэнгэн гэрип быуындардан мирад булып калган бетэ нэмэне аяуЬыд бадты!.. «Донъяла булианды удгэртеу, тыуып килгэн Ьэм булырга тейешле нэмэлэрзе якынайтыу есен Ьэр нэмэне у? хэлендэ курергэ кэрэк», — бына шундай иц ябай Ьэм иц ауыр хэкикэткэ килде ул.

Хэдер инде ул ниндэйдер бер шатлыклы тантана менэн: «Юк, шулай да мин нык егет булганмын, yFa Караганда купкэ ныгырак, — тип уйланы; уныц был уйын берэу дэ ацлай алмад, хатта шулай булыуын куцеленэ лэ килтерэ алмад ине. — Мин купте телэнем генэ тугел, купте булды ­ ра ла алдым — бетэ хикмэт шунда...» Ул инде юлга кара- май бара, Ьалкын ысыклы ботактар уныц битенэ бэре- лэ, ул удендэ гэдэттэн тыш дур кес Ьидэ, ул кес уны эдэм кулы етмэд бейеклеккэ кутэргэн шикелле. Ьэм ул, ергэ, кешегэ хас шул киц ю гары лы кка ынтылып, уденец Ьыд- ланыударын, тэненец хэлЬедлеген ецде...

...Левинсон лагерга эйлэнеп кайтканда, усактар Ьунеп беткэн, дневальный инде йылмаймай ине — уныц, тауы- шын кутэрмэй генэ Ьугенэ-Ьугенэ, кайдалыр ат янында йе- регэне ишетелэ. Левинсон уд усагы эргэЬенэ китте, — у с а к Ьунер-Ьунмэд кенэ кейрэй, уныц эргэ1тендэ, шинеленэ тере- неп, Бакланов идЬед тыныс йоклай. Левинсон у с а к к а ко- ро-Ьары Ьалып, утты ереп яндырып ебэрде. Уныц бик к а ­ ты кесэнеудэн башы эйлэнеп китте. Бакланов, йылыны то- йоп, икенсе ягына боролоп ятты, ауыдын шапылдатып куй- ды, — уныц йеде асык, ирендэре балалардыкы кеуек тур- Ьайган, сикэЬе менэн кыдылган фуражкаЬыныц бер сите Ьерэйеп тора, э уде дур, тада, якшы эт балаЬына окшаган. « К ар а Ьин уны», — тип уйланы Левинсон Ьэм йылмайып куйды. Мечик менэн Ьейлэшкэыдэн Ьуц, Баклановка ка- рауы ницэлер бик куцелле ине yFa.

Унан ул ыцгыраша-ыцгыраша уныц янына ятты, куден йомган F b m a ине, бетерелеп, сайкалып, уденец тэнен дэ Ьидмэйенсэ, кайдалыр агып китте Ьэм капыл тепЬод к ар а eoKopFa сумды.

Закрыть