Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 122.

шт ы Ьэм ихтыярЬы^лыгы тураЬында, бындай кэрэкЬе? Ьэм кесЬо? кешелэр куплэп урсей торган илдец хэле ысынлап та аяныс булыуы тураЬында уйланы. Левинсон а^ымын кызыулата тошто, тэмэкеЬен тары ла йышырак Ьура-Ьу- ра: «Эйе, б е ^ э , б е ^ е ц ер^э борон-борондан бирле милли- ондарса кешелэр элегэ, ашыкмай Fbiiia, ялкау Fbina эйлэн- гэн х оя ш к а карап, бысракта, фэкирлектэ йэшэй^эр, бо- ронронан калган Ьука менэн Ьукалай^ар, яуыз Ьэм ахм ак аллара ышаналар икэн, шундай ялкау Ьэм ихтыярЬыз ке- шелэр^ец, кыдыр сэскэлэр^ец тыуып тороуы бик ихти- мал», — тип уйланы ул.

Левинсон борсолдо, сонки ул ин, мэгэнэле Ьэм моЬим нэмэ хакы нда уйлай Ьэм уйламай хэле юк ине: уныц тор- мошоноц топ мэрэнэЬе бына шул тарлыкты, шул фэкир- лекте ецергэ тырышыу^ан рибарэт бит. Эгэр уныц йорэген- дэ баш ка бер ни менэн дэ сагыштырмадлык §ур телэк, йэрни гузэл, косле Ьэм якшы кешенец тыуыуын куреу те- лэге булмаЬа, ул сагында бер ниндэй Левинсон булма?, бэлки баш ка берэу булыр ине. Лэкин хэ^ергэ бик куп мил- лиондар шундай тубэн, шундай аяныс, шундай тар, и? киткес фэкир тормош менэн йэшэргэ мэжбур булганда, яцы, гузэл кеше тураЬында ниндэй Ьу? булыуы мемкин Ьуц?

Левинсон, куцеленэн Мечикка кире кайтып: «"Касандыр мин дэ шундай йэки шуныц кеуегерзк булдыммы икэн ни?» — тип уйланы. Ул у?енец балалы к кендэрен, егет сак- тарын ку5 алдына килтерергэ тырышты, лэкин был ауыр- лы к менэн генэ бирелде: унан Ьуцгы йылдар^ыц э ^ э р е — ул ысын Левинсон булып еткэн, Ьэр кем уны, хэ?ерге Л евинсон итеп, Ьэр вакыт алдан етэклэп барыусы кеше итеп таный башлаган йылдар^ыц э??эре бик нык, бик тэ­ рэн, Ьэм ул э??эр уныц осон бик эЬэмиэтле ине.

Ул ботэ гаилэ менэн бергэ тошкэн бик куптэнге Ьурэт- те генэ куз алдына килтерэ алды: ул Ьурэттэ к ар а куртка кейгэн, гонаЬЬы? ?ур ку^ле ябы к бер еврей малайы, бик матур кош осой сыгасак, тип эйтелгэи ергэ балаларга хас булмаганса киэфэт менэн теклэп тора. Эммэ кош осой сыкмакы, ш уга курэ, куцелЬе?лэнеп, с а к кы на иламай ка- лыуы эле лэ хэтерендэ. Ш улай ?а yFa берэй нэмэнец «улай булмаганлыгына» тамам ышанып етер осон бындай куцел кайтыу^ар^ы бик куп тапкыр башынан кисерергэ кэрэк булды.

Инде ул быга ысынлап ышанып еткэс, матур коштар тураЬындагы ялган экиэттэр^ец, — кай?андыр осоп сыгыр- Fa тейеш булган Ьэм бик куптэр тарафынан гумер буйы Ьо^омтэЬе? котелгэн коштар тураЬындагы экиэттэр§ец ке- 122
Закрыть